ทีมฟินแลนด์ในประเทศไทยและกัมพูชา

หน้าที่หลักอีกหน้าที่หนึ่งของสถานเอกอัครราชทูต คือการสนับสนุนธุรกิจของบริษัทต่าง ๆ ในประเทศไทยและกัมพูชา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศไทยถือเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญสำหรับชาวฟินแลนด์ และ เป็นประเทศคู่ค้าของฟินแลนด์อันดับที่สองในเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยสร้างโอกาสที่สำคัญอย่างมาก เช่น ในด้านพลังงานทดแทน, เศรษฐกิจหมุนเวียน, การศึกษา, บริการด้านดิจิตัล, เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ และ อุตสาหกรรมอาหาร สถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ ประจำกรุงเทพฯ ได้ดำเนินการก่อตั้ง Team Finland – เครือข่ายท้องถิ่น ร่วมกับสถานกงสุลกิตติมศักดิ์, Business Finland และ หอการค้าไทย-ฟินแลนด์ โดยเอกอัครราชทูตทำหน้าที่เป็นประธานของเครือข่าย -Team Finland และ ผู้ทำหน้าที่แทนเอกอัครราชทูต จะเป็นผู้ประสานงานของ Team Finland 

เป้าหมายในงานของ Team Finland คือ 

• ให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทต่าง ๆ ในการสร้างเครือข่ายการติดต่อกับคู่ค้าในประเทศไทย

• เปิดประตูไปยังหน่วยราชการท้องถิ่นให้แก่บริษัทต่าง ๆ 

• ให้ข้อมูลในการพัฒนาและโอกาสทางด้านการเงิน และ การตลาด

• ให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทต่าง ๆ ตามจำเป็นในกรณีที่มีปัญหา 

ผู้ดำเนินการ Team Finland สามารถช่วยเหลือบริษัทต่าง ๆ ในการจัดงานอีเวนท์ และทำให้เป็นที่รู้จักได้ สิ่งที่สำคัญคือ การทำให้ประเทศฟินแลนด์ เป็นที่รู้จัก และส่งเสริมแบรนด์ของประเทศฟินแลนด์ในประเทศเป้าหมาย ผ่านการเผยแพร่ และ งานอีเวนท์ต่าง ๆ  ถึงแม้ว่าผู้ดำเนินการ Team Finland จะไม่สามารถทดแทนการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทได้ แต่ก็สามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าสู่ตลาดในแต่ละช่วง  

ส่วนสำคัญในงานของ Team Finland คืองานด้านการศึกษา, พลังงาน, เศรษฐกิจหมุนเวียน และ กระบวนการในการใช้เทคโนโลยีดิจิตัล ซึ่งประเมินว่าเป็นงานด้านที่มีศักยภาพเป็นที่ต้องการเป็นพิเศษ โดยในงานส่วนอื่น ๆ ก็จะมีกิจกรรมในวงที่จำกัดด้วย เนื่องด้วยความจำกัดทางด้านบุคลากร การปฏิบัติงานจะเน้นในด้านการให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทที่จะได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการเพิ่มคุณค่าที่สถานเอกอัครราชทูตเป็นผู้มอบให้ และ มีความเหมาะสมตรงกับงานด้านที่กำลังมุ่งเน้นอยู่ 

สำนักงาน Business Finland ที่ใกล้ที่สุด ตั้งอยู่ในกรุงโฮจิมินห์ ซิตี้ ประเทศเวียดนาม สำนักงานมีหน้าที่รับผิดชอบการตอบคำถามเกี่ยวกับประเทศไทยและกัมพูชาด้วย 

หอการค้าไทย-ฟินแลนด์ (Thai-Finnish Chamber of Commerce)    มีหน้าที่ในการส่งเสริมความสัมพันธ์  และส่งเสริมความสัมพันธ์ในเครือข่ายของสมาชิก หอการค้ามอบข้อมูลแก่สมาชิก และ ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการติดต่อระหว่างหน่วยราชการของทั้งสองประเทศ และผู้ให้บริการที่ปรึกษา หอการค้ามีโปรแกรมให้คำปรึกษา ซึ่งจะส่งเสริมความเป็นสากลให้แก่บริษัทในช่วงเริ่มก่อตั้งด้วย 

หากคุณไม่แน่ใจว่าใครจะช่วยคุณได้ดีที่สุด กรุณาติดต่อมายังสถานเอกอัครราชทูต