การอุปการะบุตรในต่างประเทศ

หากคุณเป็นบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศฟินแลนด์ และมีความประสงค์ในการรับเด็กจากต่างประเทศมาอุปการะ ให้ขอรับบริการการอุปการะบุตรจากหน่วยงานที่ให้บริการด้านการอุปการะบุตรระหว่างประเทศ  หน้าที่ของสำนักงานตัวแทนทางการทูตของฟินแลนด์ในต่างประเทศเกี่ยวกับกับอุปการะบุตรคือการให้คำแนะนำและคำปรึกษาทั่วไป, การรับรองเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอุปการะบุตร และหน้าที่นายทะเบียนอื่น ๆ รวมทั้งการให้ความร่วมมือทางราชการกับหน่วยงานของประเทศฟินแลนด์

อ่านรายละเอียดโดยรวมเกี่ยวกับการอุปการะบุตรได้ จาก เวปไซต์ของกระทรวงสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข คณะกรรมาธิการด้านการอุปการะบุตร ของ Valvira เป็นผู้ออกใบอนุญาตการอุปการะบุตร 

ผู้ให้บริการดำเนินการเกี่ยวกับการอุปการะบุตรระหว่างประเทศ:

  • Interpedia ry. 
  • Pelastakaa lapset ry.

เมื่อการอุปการะบุตรจากต่างประเทศมีอำนาจในประเทศฟินแลนด์ เด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปีจะได้สัญชาติฟินแลนด์โดยอัตโนมัติเมื่อมีการจดทะเบียนการรับอุปการะบุตรในประเทศฟินแลนด์ หากผู้ยื่นขออุปการะคนใดคนหนึ่งเป็นบุคคลที่มีสัญชาติฟินแลนด์ จะสามารถขอหนังสือเดินทาง ให้เด็กได้ที่สำนักงานตัวแทนทางการทูตของฟินแลนด์ที่ใกล้ที่สุด ขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสารการเดินทางได้จากกองเข้าเมือง และ หนังสือเดินทาง ของกระทรวงการต่างประเทศ

เด็กอายุมากกว่า 12 ปีสามารถได้สัญชาติฟินแลนด์ได้จากการแจ้งสัญชาติ ผู้ปกครอง หรือ ผู้ดูแลผลประโยชน์ของผู้เยาว์ (ต่ำกว่า 18 ปี) สามารถทำการแจ้งสัญชาติแทนเด็กได้ 

การรักษาสัญชาติเดิมของเด็กไว้หรือไม่นั้นจะขึ้นอยู่กับกฎหมายของประเทศบ้านเกิดของเด็กว่าระบุไว้ว่าอย่างไร