บริการรับรองเอกสารโดยนายทะเบียน(Notary public) ที่สำนักงานตัวแทนทางการทูต

สำนักงานตัวแทนทางการทูตของฟินแลนด์ ให้บริการรับรองเอกสารโดยนายทะเบียน (Notary public) ด้วย โนตารี พับลิก มีหน้าที่รับรองความถูกต้องของลายมือชื่อ หรือสำเนา และ การออกใบรังรองเนื้อหาในเอกสาร

Julkisen notaarin(เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น) (เปิดหน้าต่างใหม่) tehtäviä ovat muun muassa allekirjoituksen tai jäljennöksen oikeaksi todistaminen tai elossaolotodistus ja todistuksen antaminen asiakirjan sisällöstä.

Asiakkaan tulee todistaa henkilöllisyytensä passilla tai henkilöllisyystodistuksella. Notaaritoimitusta varten vaaditaan ajanvaraus ja notaaritoimitus on maksullinen. Notaaritodistusta ei välttämättä voida laatia odottaessa