การแจ้งการเกิดของเด็ก ไปยังระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์

แจ้งเรื่องการเกิดของเด็กที่มีสัญชาติฟินแลนด์ในต่างประเทศ ไปยังสำนักทะเบียนท้องถิ่นของประเทศฟินแลนด์ จะต้องส่งใบสูติบัตรฉบับจริงที่ออกโดยประเทศที่อาศัยอยู่ที่ผ่านการรับรองเอกสารแล้ว ไปที่สำนักทะเบียนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถบันทึกข้อมูลของเด็กที่เกิดในต่างประเทศ ลงในระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ในฟินแลนด์ได้ 

แนบสูติบัตรฉบับจริง หรือ สำเนาที่ได้รับการรับรองสำเนาถูกต้องที่สำนักงานตัวแทนทางการทูตของฟินแลนด์แล้วไปด้วย เอกสารจะต้องผ่านการรับรองเอกสาร และ หากเอกสารอยู่ในภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาฟินนิช สวีดิช หรือ อังกฤษ จะต้องนำเอกสารไปแปลอย่างเป็นทางการให้เป็นภาษาใดภาษาหนึ่งตามที่ระบุมานี้ ในกรณีที่มีการแปลเอกสารในต่างประเทศ จะต้องนำเอกสารแปลไปรับรองเอกสารด้วย แต่เอกสารที่ถูกแปลจากนักแปลภาษาที่ผ่านการรับรองในประเทศฟินแลนด์จะสามารถนำไปใช้ได้เลย 

เด็กจะมีสัญชาติฟินแลนด์ ในกรณีที่ ขณะที่เด็กเกิด

  • มารดาของเขามีสัญชาติฟินแลนด์ หรือ
  • บิดาของเขามีสัญชาติฟินแลนด์, มารดาเป็นชาวต่างชาติ และ บิดามารดาจดทะเบียนสมรสกัน 

เด็กที่เกิดนอกการสมรส

หากเด็กเกิดนอกการสมรส และ บิดามีสัญชาติฟินแลนด์ในขณะที่เด็กเกิด จะต้องทำการรับรองความเป็นบิดาก่อน ตามกฎหมายของประเทศที่อาศัยอยู่

หลังจากนั้นเด็กจะสามารถได้รับสัญชาติฟินแลนด์ ด้วยวิธีการแจ้งสัญชาติของเด็กที่เกิดในต่างประเทศ (เฉพาะเด็กที่เกิดหลังวันที่ 1.6.2003 เท่านั้น) คุณสามารถแจ้งสัญชาติได้ที่ สำนักงานตำรวจ ที่ดำเนินการด้านใบอนุญาต สาขาใดก็ได้ ในประเทศฟินแลนด์ หรือ สำนักงานตัวแทนทางการทูตของฟินแลนด์/สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ในต่างประเทศ คุณสามารถยื่นเอกสารแจ้งเพื่อการดำเนินการได้ เฉพาะกรณีที่คุณเป็นผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นทางการของเด็กเท่านั้น ยื่นเอกสารแจ้งด้วยตนเอง ทั้งผู้ปกครอง/ผู้ดูแลผลประโยชน์ และเด็กจะต้องไปติดต่อด้วยตนเองขณะทำการแจ้งด้วย  

นอกจากนี้ คุณจะต้องเรื่องแจ้งการเกิดของเด็กในต่างประเทศไปยังสำนักทะเบียนท้องถิ่นด้วย แนบสูติบัตรฉบับจริง หรือ สำเนาที่ได้รับการรับรองสำเนาถูกต้องที่สำนักงานตัวแทนทางการทูตของฟินแลนด์แล้วไปด้วย สูติบัตรจะต้องถูกแปลให้เป็นภาษาฟินนิช สวีดิช หรืออังกฤษ ในกรณีที่มีการแปลเอกสารในต่างประเทศ จะต้องนำเอกสารแปลไปรับรองเอกสารด้วย แต่เอกสารที่ถูกแปลจากนักแปลภาษาที่ผ่านการรับรองในประเทศฟินแลนด์จะสามารถนำไปใช้ได้เลย