วีซ่าเชงเก้นคืออะไร

วีซ่าเชงเก้น คือ ใบอนุญาตเข้าประเทศ เพื่อการไปเยือนในระยะสั้นหรือชั่วคราว เป็นเวลาไม่เกิน 90 วัน ภายในเวลา 180 วัน วีซ่าเชงเก้นหนึ่งประเทศ จะให้สิทธิ์ในการเดินทางเข้าทุกประเทศในเขตเชงเก้น แต่จะต้องทำการยื่นขอวีซ่าจากประเทศที่เป็นจุดหมายหลัก หากคุณจะเดินทางไปยังประเทศเชงเก้นหลาย ๆ ประเทศ ซึ่งไม่มีประเทศที่ถือเป็นจุดหมายหลัก ให้ยื่นขอวีซ่าจากประเทศที่คุณจะเดินทางเข้าไปเป็นประเทศ

แรก รัฐบาลเชงเก้น ประกอบด้วย เนเธอร์แลนด์, เบลเยี่ยม, สเปน, ไอซ์แลนด์, อิตาลี, ออสเตรีย, กรีซ, แลตเวีย, ลิกเตนสไตน์, ลิธัวเนีย, ลักเซมเบอร์ก, มอลตา, นอร์เวย์, โปรตุเกส, โปแลนด์, ฝรั่งเศส, สวีเดน, เยอรมัน, สโลวัก, สโลวีเนีย, ฟินแลนด์, สวิตเซอร์แลนด์, โครเอเชีย, เดนมาร์ก, เชค, ฮังการี และ เอสโตเนีย 

เงื่อนไขในการอนุมัติวีซ่าคือ คุณจะต้องเดินทางออกจากประเทศในเขตเชงเก้นก่อนวีซ่าจะหมดอายุ นอกจากนี้ คุณจะต้องมีเงินเพียงพอสำหรับการใช้จ่ายในขณะที่อยู่ในประเทศ และจะต้องมีการชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการเดินทาง

การอนุมัติวีซ่า อ้างอิงจาก ประมวลกฎหมายเกี่ยวกับวีซ่าของประเทศในเขต EU (810/2009)