การรับรองเอกสาร

ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศสมาชิกกลุ่มอนุสัญญากรุงเฮก ในนำเอกสารที่ออกโดยหน่วยราชการของไทยไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ และ นำเอกสารฉบับจริงและฉบับที่แปลแล้วไปรับรองเอกสารที่กระทรวงการต่างประเทศของไทย หลัง

จากนั้นให้นำเอกสารไปรับรองที่สถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำกรุงเทพฯ 

ในกรณีที่มีตัวแทนทางกฎหมาย เขาจะต้องนำเอกสารเหล่านี้ไปที่สถานเอกอัครราชทูตด้วย: 

• หนังสือมอบอำนาจที่ทำการแจงแจงเกี่ยวกับการจัดการเอกสารของท่าน ซึ่งมีการระบุชื่อของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ และ วัตถุประสงค์ของหนังสือมอบอำนาจนั้น 

• เอกสารยืนยันประจำตัวบุคคล

• สำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนไทยที่ได้ทำการลงลายมือชื่อเพื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ของผู้มอบอำนาจ 

ผู้มอบอำนาจ คือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเอกสารนั้น ๆ ในกรณีที่เป็นผู้เยาว์ ผู้มอบอำนาจคือผู้ปกครองอย่างเป็นทางการของเขา

รายละเอียดการติดต่อกระทรวงการต่างประเทศของไทย

กองสัญชาติและนิติกรณ์, กรมการกงสุล

กระทรวงการต่างประเทศ

123 ถนน แจ้งวัฒนะ, หลักสี่, กรุงเทพฯ 10210

โทร. +66 2 575 1058, +66 2 575 1059 หรือ +66 2 575 1060 http://www.mfa.go.th/main/en

หรือ

สำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ สถานีรถไฟฟ้าคลองเตย (สถานี MRTคลองเตย, ห้างเมโทรมอลล์)

จันทร์ – ศุกร์, เวลา: 8.30 – 16.30 น. 

โทร. 02-103-1631, โทรสาร: 02-103-1632

หรือ หมายเลขบริการ ของกรมการกงสุล 02-572-8442 (24ชม.)

การรับรองเอกสารในประเทศกัมพูชา

ประเทศกัมพูชาไม่ใช่ประเทศสมาชิกอนุสัญญากรุงเฮก 

จะต้องนำเอกสารที่ออกโดยหน่วยราชการของประเทศกัมพูชาไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ และทำการรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชา(Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation) หลังจากนั้นจึงนำมารับรองเอกสารที่สถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ ประจำกรุงเทพฯ

สถานเอกอัครราชทูตสวีเดน ประจำกรุงพนมเปญ สามารถรับรองเอกสารที่จะนำไปใช้ในประเทศฟินแลนด์ได้ ตามแต่สถานการณ์การทำงานของสถานเอกอัครราชทูต ในกรณีเหล่านี้ ผู้ใช้บริการจะต้องติดต่อมายังสถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำกรุงเทพฯก่อน เพื่อขอให้เสนอการรับรองเอกสารที่สถานเอกอัครราชทูตสวีเดน 

รายละเอียดการติดต่อสถานเอกอัครราชทูตสวีเดน ประจำกรุงพนมเปญ:

Embassy of Sweden, 10th Floor, Phnom Penh Tower, #445, Monivong Blvd, Phnom Penh, Cambodia. โทร. +855-23-861 700, โทรสาร. +855-23-861 701 อีเมล: [email protected], www.swedenabroad.com/phnompenh

 

 

​​​​การรับรองเอกสารในประเทศไทย
ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศสมาชิกกลุ่มอนุสัญญากรุงเฮก

ในนำเอกสารที่ออกโดยหน่วยราชการของไทยไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ และ นำเอกสารฉบับจริงและฉบับที่แปลแล้วไปรับรองเอกสารที่กระทรวงการต่างประเทศของไทย หลังจากนั้นให้นำเอกสารไปรับรองที่สถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำกรุงเทพฯ

ในกรณีที่มีตัวแทนทางกฎหมาย เขาจะต้องนำเอกสารเหล่านี้ไปที่สถานเอกอัครราชทูตด้วย:

  • หนังสือมอบอำนาจที่ทำการแจงแจงเกี่ยวกับการจัดการเอกสารของท่าน ซึ่งมีการระบุชื่อของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ และ วัตถุประสงค์ของหนังสือมอบอำนาจนั้น

  • เอกสารยืนยันประจำตัวบุคคล

  • สำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนไทยที่ได้ทำการลงลายมือชื่อเพื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ของผู้มอบอำนาจ

ผู้มอบอำนาจ คือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเอกสารนั้น ๆ ในกรณีที่เป็นผู้เยาว์ ผู้มอบอำนาจคือผู้ปกครองอย่างเป็นทางการของเขา

รายละเอียดการติดต่อกระทรวงการต่างประเทศของไทย

กองสัญชาติและนิติกรณ์, กรมการกงสุล
กระทรวงการต่างประเทศ
123 ถนน แจ้งวัฒนะ, หลักสี่, กรุงเทพฯ 10210
โทร. +66 2 575 1058, +66 2 575 1059 หรือ +66 2 575 1060 http://www.mfa.go.th/main/en(เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น)

หรือ

สำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ สถานีรถไฟฟ้าคลองเตย (สถานี MRTคลองเตย, ห้างเมโทรมอลล์)

จันทร์ – ศุกร์, เวลา: 8.30 – 16.30 น.

โทร. 02-103-1631, โทรสาร: 02-103-1632

หรือ หมายเลขบริการ ของกรมการ​​​​​​