ประเทศไทย

สถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ ประจำกรุงเทพมหานคร เป็นตัวแทนของรัฐบาลของประเทศสาธารณรัฐฟินแลนด์อย่างเป็นทางการประจำประเทศไทยและกัมพูชา

หน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตคือ

  • เผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของประเทศที่รับผิดชอบ แก่ผู้มีอำนาจในการตัดสินทางการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศฟินแลนด์

  • ส่งเสริมธุรกิจและความเป็นสากลของบริษัทชาวฟินแลนด์ และสร้างความเป็นสากล

  • เพิ่มความรู้ด้านวัฒนธรรมของประเทศฟินแลนด์ให้เป็นที่รู้จักในประเทศที่รับผิดชอบ

  • มอบบริการแก่พลเมืองชาวฟินแลนด์

  • ส่งมอบข้อมูลเกี่ยวกับประเทศฟินแลนด์ แก่หน่วยงานราชการของประเทศไทยและกัมพูชา และ แก่ประชาชนทั่วไป