การเข้าสู่ตลาด

  • หาทางแก้ปัญหาฉับพลันในการเข้าสู่ตลาดด้วยความช่วยเหลือของสำนักงานตัวแทนทางการทูต • แจ้งกระทรวงการต่างประเทศ เกี่ยวกับอุปสรรคทางการค้า ซึ่งจำกัดการเข้าสู่ตลาดของสินค้า 
  • ติดต่อสำนักงานตัวแทนทางการทูต และ จะได้รับ คำปรึกษา ”sparring” ตามความต้องการพิเศษของแต่ละบริษัท 
  • ใช้ประโยชน์จากบริการ การสร้างอำนาจสนับสนุน เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการเข้าสู่ตลาด