เอกสารที่จำเป็นเพื่อประกอบเอกสารคำร้องขอหนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชน

 

  • หนังสือเดินทางเล่มเดิม (หนังสือเดินทางที่หมดอายุแล้วก็สามารถนำมาได้) หรือบัตรประจำตัวประชาชนที่ออกโดยตำรวจ เพื่อการยืนยันบุคคล • รูปถ่าย 1 รูป ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน สามารถใช้รูปถ่ายขาวดำหรือรูปสีก็ได้  
  • ชาย อายุ 23–30 ปี: เอกสารประจำตัวของทหาร, หนังสือรับรองการบำเพ็ญประโยชน์ฝ่ายพลเรือน หรือเอกสารหมายเรียก หากไม่มีเอกสารเหล่านี้ หน่วยราชการที่ออกหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนสามารถตรวจสอบการรับหน้าที่ในการป้องกันประเทศได้ จากหน่วยราชการ หากผู้ยื่นคำร้องยังไม่ได้ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ การบำเพ็ญประโยชน์ฝ่ายพลเรือน จะอนุมัติหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนให้มีระยะไม่เกินสิ้นปีที่ผู้ยื่นคำร้องจะมีอายุครบ 28 ปี
  • บุคคลที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศเป็นการถาวร อาจต้องแสดงเอกสารรับรองสัญชาติแยกต่างหากด้วย

อ่าน ข้อกำหนดเกี่ยวกับรูปถ่าย ได้ที่เวปไซต์ของตำรวจ