เมื่อถูกจับกุมในต่างประเทศ

กฎหมายท้องถิ่นครอบคลุมรวมไปถึงนักท่องเที่ยวด้วย สำนักงานตัวแทนทางการทูตของฟินแลนด์จะกระจายข้อมูลต่อไป และ ติดตามสถานการณ์ สำนักงานตัวแทนทางการทูตไม่สามารถแทรกแซงการพิจารณาคดีความตามกฎหมายได้ คดีอาญารุนแรงที่เกิดขึ้นในต่างประเทศสามารถทำการลงโทษในประเทศฟินแลนด์ด้วย  กฎหมายท้องถิ่นครอบคลุมรวมไปถึงนักท่องเที่ยวด้วย 

ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ รวมทั้งให้ความเคารพต่อขนบประเพณีและศาสนาของประเทศนั้น ๆ ด้วย สังเกตพฤติกรรมและการแต่งกายของคนท้องถิ่น สิ่งต้องห้ามต่าง ๆ ในต่างประเทศอาจเป็นสิ่งที่ไม่มีบทลงโทษใด ๆ ในประเทศฟินแลนด์ สิ่งต้องห้ามอาจเป็นสิ่งต่าง ๆ ดังนี้

• สิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงพลเมืองของชาติ เช่น การถ่ายภาพสถานที่ของหน่วยทหาร

• การเผยแพร่เอกสาร สื่อ เกี่ยวกับศาสนา

• การนำโบราณวัตถุออกนอกประเทศ

• ความสัมพันธ์กับบุคคลเพศเดียวกัน, ความสัมพันธ์นอกการสมรส และการแสดงออกทางความรักในที่สาธารณะ

การลงโทษอาจมีความเข้มงวดมากกว่าประเทศฟินแลนด์อย่างมาก ในบางประเทศอาจมีการพิจารณาลงโทษคดีอาญาด้านสิ่งเสพติดถึงขั้นโทษประหารชีวิต การควบคุมตัวระหว่างรอพิจารณาคดีอาจมีระยะเวลานาน ถึงแม้ว่าบุคคลนั้นอาจจะถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ก็ได้ 

สำนักงานตัวแทนทางการทูตของฟินแลนด์จะกระจายข้อมูลต่อไป และ ติดตามสถานการณ์ 

หากคุณถือสัญชาติฟินแลนด์หรือเป็นคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในประเทศฟินแลนด์เป็นการถาวรและถูกจับกุม, จำคุก หรือสูญเสียอิสรภาพในต่างประเทศ คุณมีสิทธิ์ในการเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์แจ้งการสูญเสียอิสรภาพของคุณไปยังสำนักงานตัวแทนทางการทูตของฟินแลนด์ที่ใกล้ที่สุด 

สำนักงานตัวแทนทางการทูตจะแจ้งไปยังกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งจะแจ้งข้อมูลต่อไปยังบุคคลที่คุณต้องการในประเทศฟินแลนด์ตามคำร้องขอของคุณ  

หากสำนักงานตัวแทนทางการทูตได้รับข้อมูลการจับกุมหรือจำคุกคุณในต่างประเทศ ก็จะพยายามตรวจสอบว่าคุณได้รับความช่วยเหลือจากที่ปรึกษากฎหมายและล่ามในขณะที่มีการสอบสวนคดีอาญา หรือถูกฟ้องร้องในประเทศนั้น ๆ หรือไม่ สำนักงานตัวแทนทางการทูตจะแนะนำเพื่อการติดต่อขอความช่วยเหลือเหล่านั้นตามจำเป็น 

สำนักงานตัวแทนทางการทูตจะติดตามความคืบหน้าในเรื่องต่าง ๆ ตามโอกาส และตรวจสอบระบบกระบวนการขออภัยโทษของประเทศนั้น ๆ ตามจำเป็น และการนัดพบกับตัวแทนของคณะทูตก็สามารถทำได้ตามคำร้องขอของผู้สูญเสียอิสรภาพ 

สำนักงานตัวแทนทางการทูตไม่สามารถแทรกแซงการพิจารณาคดีความตามกฎหมายได้ 

สำนักงานตัวแทนทางการทูตจะไม่สามารถเข้าแทรกแซงการพิจารณาคดีความตามกฎหมายได้ และไม่มีอิทธิพลต่อหน่วยราชการท้องถิ่นที่มีอำนาจในการปล่อยตัวคุณได้ 

สำนักงานตัวแทนทางการทูตไม่สามารรถให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย หรือจัดการเรื่องแทนคุณได้ หน้าที่เหล่านี้เป็นของที่ปรึกษากฎหมาย หรือทนายความ สามารถสอบถามรายละเอียดติดต่อสำนักทนายความท้องถิ่นได้จากสำนักงานตัวแทนทางการทูตของฟินแลนด์ในต่างประเทศ หรือจากหน่วยราชการของประเทศนั้น ๆ สามารถขอรายละเอียดเกี่ยวกับทนายความที่ปฏิบัติงานในประเทศฟินแลนด์ หรือ ทนายความชาวฟินแลนด์ที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศได้จาก สภาทนายความของฟินแลนด์

สามารถดำเนินการส่งตัวผู้กระทำผิดคดีอาญา หรือ ผู้ถูกตัดสินโทษไปยังประเทศฟินแลนด์ได้ตามสัญญาแยกต่างหาก

คดีอาญารุนแรงที่เกิดขึ้นในต่างประเทศสามารถทำการลงโทษในประเทศฟินแลนด์ด้วย

สามารถทำการลงโทษการกระทำผิดคดีอาญาที่รุนแรงที่เกิดขึ้นในบางประเทศ ได้ในประเทศฟินแลนด์ ตามกฎหมายของประเทศฟินแลนด์ เช่น การล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก