การแจ้งเรื่องการหย่าไปยังระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์

หากคุณเป็นบุคคลที่มีสัญชาติฟินแลนด์และคุณทำการหย่าในต่างประเทศ คุณจะต้องแจ้งไปยังระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของประเทศฟินแลนด์ด้วย หากคุณเป็นบุคคลที่มีสัญชาติฟินแลนด์และคุณทำการหย่าในต่างประเทศ คุณจะต้องแจ้งไปยังระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของประเทศฟินแลนด์ด้วย 

คำตัดสินการหย่า ที่ออกโดยรัฐบาลของต่างประเทศทุกประเทศ จะสามารถนำมาใช้ในประเทศฟินแลนด์ได้โดยไม่จำเป็นต้องมีการรับรองแยกต่างหาก ในกรณีที่จำเป็น ศาลชั้นต้นเมืองเฮลซิงกิสามารถทำการรับรองจากการส่งเอกสารคำร้อง ว่าคำตัดสินการหย่าจากต่างประเทศสามารถนำมารับรองในประเทศฟินแลนด์ได้หรือไม่  

การหย่าในพื้นที่เขต EU

การหย่าที่ถูกอนุมัติภายในเขตพื้นที่ EU ตั้งแต่วันที่ 1.3.2001 เป็นต้นไป ถือว่ามีผลบังคับใช้ในประเทศฟินแลนด์ หากมีการแนบเอกสารรับรองตามประมวลกฎหมายของ EU ไว้ด้วย สามารถขอเอกสารรับรองได้จากหน่วยราชการที่ออกคำตัดสินด้านการหย่า และไม่ต้องนำไปแปลเอกสาร 

ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางระบบข้อมูลของ European e-Justice Portal(เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น) และ Your Europe(เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น) เวปไซต์

การหย่าในประเทศอื่น ๆ 

จะต้องนำเอกสารคำตัดสินเรื่องการหย่าจากประเทศอื่น ๆ ฉบับจริง หรือ สำเนาเอกสารที่ออกโดยประเทศนั้น ๆ ที่ผ่านการรับรองเอกสารถูกต้องไปแสดง และต้องนำคำตัดสินไปทำการรับรองเอกสารให้ถูกต้องด้วย จะต้องนำคำตัดสินไปแปลเป็นภาษาฟินนิช สวีดิช หรืออังกฤษ ในกรณีที่มีการแปลเอกสารในต่างประเทศ จะต้องนำเอกสารแปลไปรับรองเอกสารด้วย แต่เอกสารที่ถูกแปลจากนักแปลภาษาที่ผ่านการรับรองในประเทศฟินแลนด์จะสามารถนำไปใช้ได้เลย 

ส่งคำตัดสินไปที่ไหน

ท่านสามารถฝากคำพิพากษาการหย่าร้างได้ที่สถานทูตหรือสถานกงสุลฟินแลนด์ ซึ่งเอกสารจะถูกส่งต่อไปที่ศูนย์ข้อมูลดิจิทัลและประชากร หรือส่งเอกสารไปที่ศูนย์ข้อมูลดิจิทัลและประชากรโดยตรง (ที่อยู่ ศูนย์ข้อมูลดิจิทัลและประชากร ป.ณ. 1003 ,00531 เฮลซิงกิ ฟินแลนด์) ท่านยังสามารถส่งเอกสารได้ทางศูนย์บริการข้อมูลดิจิทัลและประชากรที่ใกล้ท่านมากที่สุดในฟินแลนด์ ทางสถานทูตหรือสถานกงสุลฟินแลนด์มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการส่งเอกสาร