วีซ่าและใบอนุญาตมีถิ่นพำนักของสมาชิกในครอบครัวของบุคคลสัญชาติฟินแลนด์

สมาชิกในครอบครัวของบุคคลสัญชาติฟินแลนด์ คือคนต่างด้าวดังต่อไปนี้ (กฎหมายว่าด้วยคนต่างด้าว มาตราที่ 37 §): • คู่สมรสของบุคคลสัญชาติฟินแลนด์

  • บุคคลที่ทำการจดทะเบียนคู่ชีวิต กับบุคคลสัญชาติฟินแลนด์
  •  เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีที่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรส ซึ่งมีผู้ปกครองหรือคู่สมรสของผู้ปกครองอาศัยอยู่ในประเทศฟินแลนด์ 
  • หากบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศฟินแลนด์เป็นผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 18 ปี) ผู้ปกครองของเขาจะถือเป็นสมาชิกในครอบครัว

คู่สมรสจะถือว่าเทียบเท่ากับบุคคลที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกันอย่างต่อเนื่อง ในสภาวะแวดล้อมที่เหมือนการสมรส โดยไม่คำนึงถึงเพศ โดยคุณสมบัติของการเทียบเท่าในกรณีเหล่านี้ คือพวกเขาจะต้องอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นเวลาอย่างน้อยสองปี 

โดยจะไม่ต้องพิจารณาระยะเวลาในการอยู่ร่วมกัน หากบุคคลเหล่านั้นมีบุตรภายใต้ความปกครองร่วมกัน หรือมีเหตุผลที่มีน้ำหนักเพียงพออื่น ๆ 

การอนุญาตมีถิ่นพำนักของสมาชิกในครอบครัวที่จำเป็นต้องมีวีซ่า

หากคุณเป็นสมาชิกในครอบครัว และคุณมีความประสงค์ในการเดินทางมายังประเทศฟินแลนด์เป็นระยะเวลามากกว่าสามเดือน คุณสามารถปฏิบัติดังนี้:

1. ยื่นขอใบอนุญาตมีถิ่นพำนักจากสำนักงานตัวแทนทางการทูตของประเทศฟินแลนด์ในประเทศของคุณ หรือ ในประเทศที่คุณออกเดินทางที่คุณอาศัยอยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่เนิ่น ๆ ก่อนการเดินทาง จะต้องยื่นเอกสารคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเองเสมอ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในการขอใบอนุญาตมีถิ่นพำนักได้จาก เวปไซต์ ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของประเทศฟินแลนด์ 

2. ยื่นขอใบอนุญาตมีถิ่นพำนักจากสำนักงานตัวแทนทางการทูตของประเทศฟินแลนด์ในประเทศของคุณ หรือ ในประเทศที่คุณออกเดินทางที่คุณอาศัยอยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย หากสามารถอนุมัติวีซ่าให้คุณได้ ตามประมวลกฎหมายเกี่ยวกับวีซ่า เมื่อคุณเดินทางมาถึงฟินแลนด์แล้ว คุณก็สามารถยื่นขอใบอนุญาตเพื่อการมีถิ่นพำนักระยะยาวขึ้น ได้จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยคำนึงว่า ผู้ยื่นขอวีซ่าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประมวลกฎหมายเกี่ยวกับวีซ่า จึงจะได้รับวีซ่า  โดยการอนุมัติวีซ่าแก่สมาชิกในครอบครัวของบุคคลสัญชาติฟินแลนด์จะไม่เป็นไปโดยอัตโนมัติ 

ใบอนุญาตมีถิ่นพำนัก สำหรับสมาชิกในครอบครัวที่ไม่ต้องมีวีซ่า

หากคุณไม่จำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าประเทศฟินแลนด์ คุณสามารถพำนักอาศัยอยู่ในฟินแลนด์ได้เป็นเวลาไม่เกิน 90 วัน 

หากคุณเป็นสมาชิกในครอบครัวของบุคคลสัญชาติฟินแลนด์ และคุณมีความประสงค์ในการเดินทางเพื่อมาพำนักอาศัยในฟินแลนด์เป็นเวลามากกว่าสามเดือน คุณสามารถยื่นขอใบอนุญาตมีถิ่นพำนักได้ล่วงหน้าจากสถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ 

คุณสามารถขอใบอนุญาตมีถิ่นพำนัก ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในประเทศฟินแลนด์ได้ด้วย รายละเอียดเพิ่มเติม จากเวปไซต์ของ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของประเทศฟินแลนด์ http://www.migri.fi/

เมื่อบัตรอนุญาตมีถิ่นพำนักสูญหาย หากคุณเป็นพลเมืองของประเทศที่จำเป็นต้องมีวีซ่า อันดับแรกคือคุณจะต้องยื่นขอใบอนุญาตมีถิ่นพำนักในฟินแลนด์ครั้งแรก จากสถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ เพื่อที่คุณจะสามารถเดินทางกลับมายังประเทศฟินแลนด์ได้ ถึงแม้ว่าคุณจะมีใบอนุญาตมีถิ่นพำนักที่มีอายุอยู่แล้วก็ตาม ทั้งนี้ จะไม่สามารถยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตมีถิ่นพำนักต่อเนื่องได้จากสถานเอกอัครราชทูต โดยจะไม่สามารถอนุมัติวีซ่าเพื่อจุดประสงค์นี้ให้ตั้งแต่แรกเนื่องจากมีเงื่อนไขในการเดินทางกลับไม่ครบถ้วน ตามประมวลกฎหมายของเขตเชงเก้น 

สามารถอนุมัติวีซ่าให้เฉพาะในสถานการณ์ที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามประมวลกฎหมายเกี่ยวกับวีซ่าเท่านั้น เช่น ในสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมในขั้นรุนแรง–  โดยจะไม่อนุมัติเนื่องจากสาเหตุด้านความเร่งรีบของผู้ยื่นคำร้อง, การสูญเสียบัตรโดยสารเครื่องบิน หรือ เนื่องจากราคาของใบอนุญาตมีถิ่นพำนัก  เป็นต้น หากสถานเอกอัครราชทูตไม่สามารถอนุมัติวีซ่าได้ คุณจะต้องยื่นขอใบอนุญาตมีถิ่นพำนัก เพื่อให้สามารถเดินทางกลับไปยังประเทศฟินแลนด์ได้ 

ใบอนุญาตมีถิ่นพำนักที่หมดอายุแล้ว 

ยื่นขอใบอนุญาตมีถิ่นพำนักใหม่ที่สำนักงานตัวแทนทางการทูตของฟินแลนด์ในต่างประเทศ โดยจะไม่สามารถอนุมัติวีซ่าเพื่อวัตถุประสงค์นี้ได้ เนื่องจากมีเงื่อนไขในการเดินทางกลับไม่ครบถ้วน ตามประมวลกฎหมายของเขตเชงเก้น โดยสามารถอนุมัติวีซ่าได้เฉพาะในสถานการณ์ที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามประมวลกฎหมายเกี่ยวกับวีซ่าเท่านั้น  เช่น ในสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมในขั้นรุนแรง–  โดยจะไม่อนุมัติเนื่องจากสาเหตุด้านความเร่งรีบของผู้ยื่นคำร้อง, การสูญเสียบัตรโดยสารเครื่องบิน หรือ เนื่องจากราคาของใบอนุญาตมีถิ่นพำนัก  

หากสถานเอกอัครราชทูตไม่สามารถอนุมัติวีซ่าได้ คุณจะต้องยื่นขอใบอนุญาตมีถิ่นพำนัก ก่อนการเดินทางกลับประเทศฟินแลนด์