การลักพาตัวเด็ก

Jos lapsi on viety valtioon, joka ei kuulu Haagin kansainväliseen lapsikaappaussopimukseen, ulkoministeriö avustaa kaappauksen selvittämisessä.

หากเด็กถูกนำตัวไปยังประเทศที่ไม่อยู่ภายใต้อนุสัญญากรุงเฮกว่าด้วยลักษณะทางแพ่งในการลักพาตัวเด็กระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศจะให้ความช่วยเหลือในการตรวจสอบเรื่องการลักพาตัวเด็ก การลักพาตัวเด็กข้ามชาติ จะถือว่าเกิดขึ้น เมื่อเด็กที่อาศัยอยู่เป็นการถาวรในประเทศฟินแลนด์ที่มาอายุต่ำกว่า 16 ปี ถูกนำตัวไปยังต่างประเทศโดยปราศจากคำยินยอมของผู้ปกครอง หรือถูกทิ้งตัวไว้ในต่างประเทศโดยไม่พากลับมาหลังการใช้สิทธิ์ในการพบเด็กแล้ว 

การกำหนดว่าหน่วยราชการใดที่จะเป็นผู้ดูแลเรื่องการลักพาตัวเด็ก จะกำหนดตามประเทศที่เด็กถูกนำตัวไป 

หากเด็กถูกนำตัวไปยังประเทศที่อยู่ภายใต้อนุสัญญากรุงเฮกว่าด้วยลักษณะทางแพ่งในการลักพาตัวเด็กระหว่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม จะให้ความช่วยเหลือในการตรวจสอบเรื่องการลักพาตัวเด็ก และ ให้คำแนะนำในการทำเอกสารคำร้องเพื่อส่งตัวกลับ

หากเด็กถูกนำตัวไปยังประเทศที่ไม่อยู่ภายใต้ อนุสัญญากรุงเฮกว่าด้วยลักษณะทางแพ่งในการลักพาตัวเด็กระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศจะให้ความช่วยเหลือในการตรวจสอบเรื่องการลักพาตัวเด็ก ตามกฎหมายว่าด้วยบริการกงสุล มาตราที่ 31 และ 32 

สำนักงานตัวแทนทางการทูตสามารถ

• พยายามพัฒนาโอกาสในการส่งตัวเด็กกลับโดยความสมัครใจและการแก้ปัญหาแบบประณีประณอม เพื่อให้สามารถส่งตัวเด็กกลับได้  

• ให้ความช่วยเหลือในการตรวจสอบหาที่อยู่ และ สภาวะความเป็นอยู่ของเด็ก, ให้ความช่วยเหลือและหาที่ปรึกษาด้านกฎหมายตามกฎหมายท้องถิ่นของประเทศ และให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ได้รับคำปรึกษาทางกฎหมายอื่น ๆ แก่บุคคลที่ขอให้ส่งตัวเด็กกลับ

• ให้ความช่วยเหลือในการหาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้องตามจำเป็น

• ให้ความช่วยเหลือในการติดต่อระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง

• เผยแพร่ข้อมูลและเอกสารในการส่งตัวเด็กกลับไปยังหน่วยราชการ และ ผู้ที่ขอให้ส่งตัวเด็กกลับ และ

• ให้ความช่วยเหลือในการจัดการเรื่องการกลับบ้านของเด็ก

หากไม่ทราบสถานที่อยู่ของเด็ก หรือ หากมีความไม่ชัดเจนว่าเด็กถูกนำตัวไปที่ประเทศใด ให้ติดต่อกับ ตำรวจในเขตพื้นที่ที่คุณมีถิ่นพำนักอยู่ ตำรวจสามารถออกประกาศกระจายข้อมูลไปยังหน่วยงานอื่นเพื่อตรวจสอบหาถิ่นที่อยู่ ผ่าน ศูนย์บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้