การตรวจสอบการเข้าเมือง

• การต่ออายุวีซ่าในประเทศฟินแลนด์ วีซ่าเชงเก้นจะไม่ให้สิทธิ์ในการเข้าประเทศในเขตเชงเก้นได้โดยอัตโนมัติ โดยจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติในการเข้าประเทศของคุณที่นอกเขตชายแดนของเชงเก้น 

คุณจะต้องแสดงวีซ่า และ หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุอยู่ หรือ เอกสารการเดินทาง ประกันการเดินทางที่ครอบคลุมระยะเวลาในการเดินทางนั้น ๆ และ เอกสารแนบประกอบเอกสารคำร้องวีซ่า 

นอกจากนี้ คุณจะต้องมีทรัพย์สินที่เป็นเงินสำหรับการใช้จ่ายตามกำหนด (50 ยูโร/วัน) โดยจะต้องมีเงินเพียงพอสำหรับการพำนักอาศัยและเดินทางกลับ หรือ เดินทางต่อ  หากคุณมีบัตรโดยสารเครื่องบินขากลับ จำนวนเงินโดยรวมตามกำหนดที่จำเป็นต้องมีจะน้อยลง คุณจะต้องไม่อยู่ภายใต้คำสั่งการห้ามเข้าประเทศในเขตเชงเก้น อุปสรรคในการเข้าประเทศของคุณอาจจะเกิดขึ้นในขณะตรวจสอบที่ชายแดนแล้วมีการประเมินว่าคุณมีอันตรายต่อความสงบเรียบร้อยโดยทั่วไป และความมั่นคง, สุขภาพของพลเมือง หรือ ต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฟินแลนด์กับประเทศอื่น ๆ  

อุปสรรคในการเข้าประเทศ อาจจะเป็นกรณีที่มีเหตุอันสมควรให้สงสัยว่า คุณหารายได้มาด้วยวิธีที่ไม่สุจริต 

การต่ออายุวีซ่าในประเทศฟินแลนด์

สำนักงานตำรวจสามารถต่ออายุของวีซ่าในประเทศฟินแลนด์ได้ หากคุณไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศฟินแลนด์หรือประเทศในพื้นที่เชงเก้นเนื่องจากเหตุผลอันเป็นอุปสรรคที่หนักหน่วง หรือ ด้วยสาเหตุทางมนุษยธรรม 

ผู้มีอำนาจในการต่ออายุวีซ่า คือ ตำรวจ