แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า

หากประเทศปลายทางของคุณคือฟินแลนด์ ให้สมัครขอวีซ่าจากศูนย์ภารกิจฟินแลนด์ที่ใกล้ที่สุดหรือศูนย์รับยื่นวีซ่าที่ศูนย์ภารกิจฟินแลนด์ให้คำแนะนำแก่คุณ กงสุลกิตติมศักดิ์และสถานกงสุลไม่สามารถออกวีซ่าได้

มีการตกลงกับบางประเทศที่ประเทศในกลุ่มเชงเก้นอื่นจะเป็นตัวแทนให้แก่ประเทศฟินแลนด์ ในกรณีเช่นนี้ให้สมัครวีซ่าเข้าประเทศฟินแลนด์จากประเทศในกลุ่มเชงเก้นที่เป็นตัวแทนได้เลย

ส่งใบสมัครวีซ่าด้วยตนเองที่ศูนย์วีซ่า ไม่สามารถส่งใบสมัครทางอีเมลหรือแฟกซ์

การขอวีซ่า

คุณสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าล่วงหน้าได้อย่างเร็วที่สุดเป็นเวลาสามเดือนก่อนการเดินทางที่ได้วางแผนไว้ ระยะเวลาในการพิจารณาและดำเนินการคือ 15 วัน ตามปฏิทิน ในกรณีที่จำเป็นอาจจะขยายเวลาในการพิจารณาเป็น 30 วัน สถานเอกอัครราชทูตจะไม่ให้รายละเอียดด้านความคืบหน้าของเอกสารคำร้องที่กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณา

เงื่อนไขในการอนุมัติวีซ่า คือ บุคคลนั้นจะต้องเดินทางออกนอกประเทศในเขตเชงเก้นก่อนที่วีซ่าจะหมดอายุ ดังนั้น จึงไม่สามารถอนุมัติวีซ่าแก่บุคคลที่จะเดินทางเข้าประเทศฟินแลนด์เพื่อไปขอใบอนุญาตมีถิ่นพำนัก หรือ เพื่อไปรอคำตัดสินการขอใบอนุญาตมีถิ่นพำนักได้ โดยหมายความรวมไปถึงสมาชิกในครอบครัวของบุคคลสัญชาติฟินแลนด์ด้วย

ค่าธรรมเนียมวีซ่า

ชำระค่าวีซ่าเป็นเงินบาทไทย ตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในขณะนั้น

 • ศูนย์รับคำร้องวีซ่า: ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า และ ค่าบริการของ VFS ด้วยเงินสด ในขณะที่ไปยื่นเอกสารคำร้องขอวีซ่า โดยสามารถชำระค่าบริการเพิ่มเติมไปพร้อมกันได้ เช่น ค่าส่งหนังสือเดินทางที่ออกวีซ่าเรียบร้อยแล้วไปที่บ้าน
 • สถานเอกอัครราชทูต: เมื่อทำการยื่นเอกสารคำร้องขอวีซ่าแล้วคุณจะได้รับใบค่าธรรมเนียมค่าวีซ่า คุณสามารถชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ธนาคาร หรือที่สถานเอกอัครราชทูต โดยชำระด้วยบัตรธนาคารท้องถิ่น หรือ บัตรสำหรับชำระเงินแบบสากล สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับค่าบริการล่าสุด (Opens New Window)ของสถานเอกอัครราชทูต ได้ในหัวข้อ อัตราค่าบริการ

จะละเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า แก่ผู้ยื่นขอวีซ่าที่เป็นสมาชิกของกลุ่มบุคคลดังต่อไปนี้

 • เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี
 • นักเรียน, นักศึกษา และ ผู้ศึกษาต่อ และ ครูผู้ติดตาม ที่เดินทางไปเรียน หรือ ศึกษาต่อด้านอาชีวศึกษา (จะตรวจสอบสิทธิ์ในการได้รับวีซ่าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในขณะที่ทำการยื่นเอกสารคำร้องขอวีซ่า)
 • ผู้เดินทางเพื่อทำการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (จะตรวจสอบสิทธิ์ในการได้รับวีซ่าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในขณะที่ทำการยื่นเอกสารคำร้องขอวีซ่า)
 • สมาชิกในครอบครัวของบุคคลสัญชาติฟินแลนด์, พลเมืองเขตประเทศเขตEU/ETA และบุคคลสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์ 

เอกสารแนบสำหรับเอกสารคำร้องขอวีซ่า

การไปเยี่ยมญาติ หรือ เพื่อน (Opens New Window)

pdf, 126 kB

ท่องเที่ยว (Opens New Window)

pdf, 99 kB

การเดินทางเพื่อธุรกิจ (Opens New Window)

pdf, 95 kB

สมาชิกในครอบครัวของบุคคลสัญชาติฟินแลนด์  (Opens New Window)

ตามกฎหมายว่าด้วยคนต่างด้าว สมาชิกในครอบครัวของบุคคลสัญชาติฟินแลนด์

 • คู่สมรสของบุคคลสัญชาติฟินแลนด์

 • บุคคลที่จดทะเบียนคู่ชีวิตกับบุคคลสัญชาติฟินแลนด์

 • บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีที่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรส ซึ่งมีผู้ปกครองหรือคู่สมรสของผู้ปกครองเป็นบุคคลสัญชาติฟินแลนด์

 • หากบุคคลสัญชาติฟินแลนด์เป็นเด็กที่ยังเป็นผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 18 ปี) จะถือว่าผู้ปกครองของเด็กคือสมาชิกในครอบครัว

 • จะถือว่าบุคคลที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกันอย่างต่อเนื่อง ในสภาวะแวดล้อมที่เหมือนการสมรส เทียบเท่ากับเป็นคู่สมรสโดยไม่คำนึงถึงเพศ โดยเงื่อนไขของการเทียบเท่าในกรณีเหล่านี้ คือจะต้องสามารถยืนยันได้ว่า พวกเขาได้อาศัยอยู่ร่วมกันเป็นเวลาอย่างน้อยสองปี โดยจะไม่ต้องพิจารณาระยะเวลาในการอยู่ร่วมกันในกรณีที่บุคคลเหล่านั้นมีบุตรภายใต้ความปกครองร่วมกัน หรือมีเหตุผลอื่นที่มีน้ำหนักเพียงพอ (UlkL 37§) โดยจะต้องมีหลักฐานยื่นยันการอาศัยอยู่ร่วมกัน

pdf, 114 kB

สมาชิกในครอบครัวของบุคคลสัญชาติ พลเมืองของประเทศเขตEU/ETA และบุคคลสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์ (Opens New Window)

 

สมาชิกในครอบครัวของพลเมืองเขตสหภาพยุโรป หมายถึงคนต่างด้าวดังต่อไปนี้:

 

 • คู่สมรส
 • คู่ครองของผู้ที่จดทะเบียนชีวิตคู่กับพลเมืองของเขตสหภาพยุโรป
 • ทายาทของพลเมืองของเขตสหภาพยุโรป ที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปี หรือ ผู้สืบสกุลโดยตรงนับจากตนลงไปที่อยู่ภายใต้ความอุปการะ เช่นเดียวกับทายาทของคู่ครองที่มีคุณสมบัติข้างต้น
 • ญาติโดยตรงของพลเมืองเขตเขตสหภาพยุโรปในรุ่นนับจากตนขึ้นไปที่อยู่ภายใต้ความอุปการะ เช่นเดียวกับญาติของคู่สมรสของพลเมืองของเขตสหภาพยุโรป หรือ ญาติของคู่ครองที่มีคุณสมบัติข้างต้น

 

pdf, 122 kB

การศึกษา, วัฒนธรรม และ กีฬา (Opens New Window) 

pdf, 101 kB

 

ประกันการเดินทาง

แสดงเอกสารประกันการเดินทาง ซึ่งมีอายุตลอดช่วงเวลาของการเดินทางที่มีจำนวนเงินคุ้มครองขั้นต่ำคือ 30 000 € สถานเอกอัครราชทูตจะยอมรับประกันการเดินทางจากบริษัทประกันภัยของยุโรปหรือบริษัทประกันท้องถิ่นที่สำนักงานตัวแทนทางการทูตของประเทศเชงเก้นในกรุงเทพฯ ให้การยอมรับอยู่ในรายชื่อของบริษัทประกันภัย  

รายชื่อบริษัทประกันภัย ที่สำนักงานตัวแทนทางการทูตของประเทศเขตเชงเก้นในกรุงเทพฯ ให้การยอมรับ (Opens New Window)

วีซ่าสำหรับเข้าออกหลายครั้ง

หากคุณต้องการเดินทางไปยังประเทศฟินแลนด์ และ ประเทศในเขตเชงเก้น หลาย ๆ ประเทศ คุณสามารถยื่นขอวีซ่าสำหรับเข้าออกหลายครั้งได้ตามจำเป็น สิ่งที่ต้องพิจารณาในขณะยื่นขอวีซ่าสำหรับเข้าออกหลายครั้งคือ:

 • ประกันการเดินทางต้องมีอายุอย่างน้อยในช่วงของการเดินทางครั้งแรก และเงื่อนไขของประกันการเดินทางต้องมีอายุในการเดินทางทุก ๆ ครั้ง
 • ในเอกสารคำร้องขอวีซ่า จะต้องระบุถึงความจำเป็น และ เหตุผลประกอบการขอวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าออกหลายครั้ง

วีซ่าเข้าประเทศเอสโตเนีย

ประเทศฟินแลนด์เป็นตัวแทนของประเทศเอสโตเนียในประเทศไทย ในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องวีซ่า หากคุณประสงค์จะเดินทางไปยังประเทศเอสโตเนีย คุณสามารถยื่นขอวีซ่าได้ที่ศูนย์รับคำร้องวีซ่า หรือที่สถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำกรุงเทพฯ เอกสารแนบเอกสารคำร้องขอวีซ่าจะเหมือนกับเอกสารแนบสำหรับผู้เดินทางไปยังประเทศฟินแลนด์

คำตัดสินปฏิเสธวีซ่า

สถานเอกอัครราชทูต จะออกคำตัดสินปฏิเสธวีซ่าเป็นลายลักษณ์อักษรในแบบฟอร์มที่เป็นรูปแบบตามประมวลกฎหมายเกี่ยวกับวีซ่า ตามกฎหมายของประเทศฟินแลนด์ระบุว่า สำนักงานตัวแทนทางการทูต (สถานเอกอัครราชทูต) หรือ กระทรวงการต่างประเทศ จะไม่มีหน้าที่ในการแสดงเหตุผลโดยละเอียดเกี่ยวกับคำตัดสินวีซ่าแก่ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า ตามกฎหมายว่าด้วยคนต่างด้าว มาตราที่ 17 § ระบุว่า เหตุผลประกอบคำตัดสินวีซ่าได้นำระเบียบของรัฐสภายุโรป และ คุณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปข้อ (Link to another website.) (Opens New Window)801/2009 (ประมวลกฎหมายเกี่ยวกับวีซ่า(Link to another website.) (Opens New Window))(Link to another website.) (Opens New Window) มาปรับใช้แทนกฎหมายปกครอง

 

คำตัดสินการปฏิเสธ และระงับ หรือคำตัดสินยกเลิกวีซ่าที่ดำเนินการตามประมวลกฎหมายเกี่ยวกับวีซ่าของสำนักงานตัวแทนทางการทูตของฟินแลนด์ ที่ไม่ได้เกิดจากคำร้องขอของผู้ถือวีซ่านั้นสามารถทำการเรียกร้องให้สำนักงานตัวแทนทางการทูตที่เป็นผู้ออกคำตัดสินดำเนินการแก้ไขคำตัดสินนั้นได้ อ่านคำแนะนำและรายละเอียดเพิ่มเติม ในหัวข้อ การอุทธรณ์

สถานเอกอัครราชทูตจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารคำร้องขอวีซ่า และ คำตัดสินต่าง ๆ แก่ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าเท่านั้น หากผู้ยื่นคำร้องมอบอำนาจด้วยการทำหนังสือมอบอำนาจให้แก่ผู้เชิญ หรือบุคคลอื่น ผู้รับมอบอำนาจก็สามารถได้รับรายละเอียดต่าง ๆ ได้เช่นเดียวกับผู้ยื่นคำร้อง หนังสือมอบอำนาจ มีลักษณะเป็นเอกสารที่ไม่ต้องมีรูปแบบตายตัว ซึ่งต้องระบุชื่อของผู้ยื่นคำร้อง และ ผู้รับมอบอำนาจ และต้องมีการลงลายมือชื่อโดยผู้ยื่นคำร้อง