แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า

หากประเทศปลายทางของคุณคือฟินแลนด์ ให้สมัครขอวีซ่าจากศูนย์ภารกิจฟินแลนด์ที่ใกล้ที่สุดหรือศูนย์รับยื่นวีซ่าที่ศูนย์ภารกิจฟินแลนด์ให้คำแนะนำแก่คุณ กงสุลกิตติมศักดิ์และสถานกงสุลไม่สามารถออกวีซ่าได้

มีการตกลงกับบางประเทศที่ประเทศในกลุ่มเชงเก้นอื่นจะเป็นตัวแทนให้แก่ประเทศฟินแลนด์ ในกรณีเช่นนี้ให้สมัครวีซ่าเข้าประเทศฟินแลนด์จากประเทศในกลุ่มเชงเก้นที่เป็นตัวแทนได้เลย

ส่งใบสมัครวีซ่าด้วยตนเองที่ศูนย์วีซ่า ไม่สามารถส่งใบสมัครทางอีเมลหรือแฟกซ์

การขอวีซ่า

คุณสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าล่วงหน้าได้อย่างเร็วที่สุดเป็นเวลาหกเดือนก่อนการเดินทางที่ได้วางแผนไว้ ระยะเวลาในการพิจารณาและดำเนินการคือ 15 วัน ตามปฏิทิน ในกรณีที่จำเป็นอาจจะขยายเวลาในการพิจารณาเป็น 45 วัน สถานเอกอัครราชทูตจะไม่ให้รายละเอียดด้านความคืบหน้าของเอกสารคำร้องที่กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณา

เงื่อนไขในการอนุมัติวีซ่า คือ บุคคลนั้นจะต้องเดินทางออกนอกประเทศในเขตเชงเก้นก่อนที่วีซ่าจะหมดอายุ ดังนั้น จึงไม่สามารถอนุมัติวีซ่าแก่บุคคลที่จะเดินทางเข้าประเทศฟินแลนด์เพื่อไปขอใบอนุญาตมีถิ่นพำนัก หรือ เพื่อไปรอคำตัดสินการขอใบอนุญาตมีถิ่นพำนักได้ โดยหมายความรวมไปถึงสมาชิกในครอบครัวของบุคคลสัญชาติฟินแลนด์ด้วย

ค่าธรรมเนียมวีซ่า

ชำระค่าวีซ่าเป็นเงินบาทไทย ตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในขณะนั้น

  • ศูนย์รับคำร้องวีซ่า: ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า และ ค่าบริการของ VFS ด้วยเงินสด ในขณะที่ไปยื่นเอกสารคำร้องขอวีซ่า โดยสามารถชำระค่าบริการเพิ่มเติมไปพร้อมกันได้ เช่น ค่าส่งหนังสือเดินทางที่ออกวีซ่าเรียบร้อยแล้วไปที่บ้าน
  • สถานเอกอัครราชทูต: เมื่อทำการยื่นเอกสารคำร้องขอวีซ่าแล้วคุณจะได้รับใบค่าธรรมเนียมค่าวีซ่า คุณสามารถชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ธนาคาร หรือที่สถานเอกอัครราชทูต โดยชำระด้วยบัตรธนาคารท้องถิ่น หรือ บัตรสำหรับชำระเงินแบบสากล สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับค่าบริการล่าสุด (เปิดหน้าต่างใหม่)ของสถานเอกอัครราชทูต ได้ในหัวข้อ อัตราค่าบริการ

จะละเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า แก่ผู้ยื่นขอวีซ่าที่เป็นสมาชิกของกลุ่มบุคคลดังต่อไปนี้

  • เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี
  • นักเรียน, นักศึกษา และ ผู้ศึกษาต่อ และ ครูผู้ติดตาม ที่เดินทางไปเรียน หรือ ศึกษาต่อด้านอาชีวศึกษา (จะตรวจสอบสิทธิ์ในการได้รับวีซ่าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในขณะที่ทำการยื่นเอกสารคำร้องขอวีซ่า)
  • ผู้เดินทางเพื่อทำการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (จะตรวจสอบสิทธิ์ในการได้รับวีซ่าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในขณะที่ทำการยื่นเอกสารคำร้องขอวีซ่า)
  • สมาชิกในครอบครัวของบุคคลสัญชาติฟินแลนด์, พลเมืองเขตประเทศเขตEU/ETA และบุคคลสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์ 

เอกสารแนบสำหรับเอกสารคำร้องขอวีซ่า

รายละเอียดของเอกสารที่ต้องยื่นพร้อมกับใบสมัครวีซ่าแต่ละประเภทสามารถดูได้ที่เว็บไซต์(เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น)ของศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศฟินแลนด์ (VFS Global)

แบบสอบถามภาคบังคับ – แบบฟอร์ม

สำหรับการยื่นขอวีซ่าประเภทเยี่ยมเยือน และ สมาชิกในครอบครัวของผู้ถือสัญชาติฟินแลนด์ มีแบบสอบถามภาคบังคับที่ผู้สมัครจำเป็นต้องกรอกข้อมูล สามารถโหลดได้ที่นี่:
Questionnaire

ประกันการเดินทาง

ประกันสุขภาพในระหว่างการเดินทางสามารถซื้อได้จากบริษัทประกันภัยในยุโรปและจากรายชื่อบริษัทประกันภัยอื่นๆที่เป็นที่ยอมรับในประเทศไทย สามารถตรวจสอบรายชื่อบริษัทประกันภัยที่ได้รับการยอมรับในประเทศไทยที่นี่(เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น)

วีซ่าสำหรับเข้าออกหลายครั้ง

หากคุณต้องการเดินทางไปยังประเทศฟินแลนด์ และ ประเทศในเขตเชงเก้น หลาย ๆ ประเทศ คุณสามารถยื่นขอวีซ่าสำหรับเข้าออกหลายครั้งได้ตามจำเป็น สิ่งที่ต้องพิจารณาในขณะยื่นขอวีซ่าสำหรับเข้าออกหลายครั้งคือ:

  • ประกันการเดินทางต้องมีอายุอย่างน้อยในช่วงของการเดินทางครั้งแรก และเงื่อนไขของประกันการเดินทางต้องมีอายุในการเดินทางทุก ๆ ครั้ง
  • ในเอกสารคำร้องขอวีซ่า จะต้องระบุถึงความจำเป็น และ เหตุผลประกอบการขอวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าออกหลายครั้ง

วีซ่าเข้าประเทศเอสโตเนีย

ประเทศฟินแลนด์เป็นตัวแทนของประเทศเอสโตเนียในประเทศไทย ในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องวีซ่า หากคุณประสงค์จะเดินทางไปยังประเทศเอสโตเนีย คุณสามารถยื่นขอวีซ่าได้ที่ศูนย์รับคำร้องวีซ่า หรือที่สถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำกรุงเทพฯ เอกสารแนบเอกสารคำร้องขอวีซ่าจะเหมือนกับเอกสารแนบสำหรับผู้เดินทางไปยังประเทศฟินแลนด์

คำตัดสินปฏิเสธวีซ่า

สถานเอกอัครราชทูต จะออกคำตัดสินปฏิเสธวีซ่าเป็นลายลักษณ์อักษรในแบบฟอร์มที่เป็นรูปแบบตามประมวลกฎหมายเกี่ยวกับวีซ่า ตามกฎหมายของประเทศฟินแลนด์ระบุว่า สำนักงานตัวแทนทางการทูต (สถานเอกอัครราชทูต) หรือ กระทรวงการต่างประเทศ จะไม่มีหน้าที่ในการแสดงเหตุผลโดยละเอียดเกี่ยวกับคำตัดสินวีซ่าแก่ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า ตามกฎหมายว่าด้วยคนต่างด้าว มาตราที่ 17 § ระบุว่า เหตุผลประกอบคำตัดสินวีซ่าได้นำระเบียบของรัฐสภายุโรป และ คุณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปข้อ (เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น) (เปิดหน้าต่างใหม่)801/2009 (ประมวลกฎหมายเกี่ยวกับวีซ่า(เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น) (เปิดหน้าต่างใหม่))(เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น) (เปิดหน้าต่างใหม่) มาปรับใช้แทนกฎหมายปกครอง

 

คำตัดสินการปฏิเสธ และระงับ หรือคำตัดสินยกเลิกวีซ่าที่ดำเนินการตามประมวลกฎหมายเกี่ยวกับวีซ่าของสำนักงานตัวแทนทางการทูตของฟินแลนด์ ที่ไม่ได้เกิดจากคำร้องขอของผู้ถือวีซ่านั้นสามารถทำการเรียกร้องให้สำนักงานตัวแทนทางการทูตที่เป็นผู้ออกคำตัดสินดำเนินการแก้ไขคำตัดสินนั้นได้ อ่านคำแนะนำและรายละเอียดเพิ่มเติม ในหัวข้อ การอุทธรณ์

สถานเอกอัครราชทูตจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารคำร้องขอวีซ่า และ คำตัดสินต่าง ๆ แก่ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าเท่านั้น หากผู้ยื่นคำร้องมอบอำนาจด้วยการทำหนังสือมอบอำนาจให้แก่ผู้เชิญ หรือบุคคลอื่น ผู้รับมอบอำนาจก็สามารถได้รับรายละเอียดต่าง ๆ ได้เช่นเดียวกับผู้ยื่นคำร้อง หนังสือมอบอำนาจ มีลักษณะเป็นเอกสารที่ไม่ต้องมีรูปแบบตายตัว ซึ่งต้องระบุชื่อของผู้ยื่นคำร้อง และ ผู้รับมอบอำนาจ และต้องมีการลงลายมือชื่อโดยผู้ยื่นคำร้อง