บุคคลสูญหายในต่างประเทศ

ผู้ปกครองหรือญาติของผู้ที่สงสัยว่าจะสูญหายหรืออาจตกเป็นผู้เสียหายจากอาชญากรรม สามารถขอความช่วยเหลือจากสำนักงานตัวแทนทางการทูตเพื่อช่วยตรวจสอบได้ หากบุคคลนั้นไม่เดินทางกลับบ้านจากการเดินทางไปต่างประเทศ หรือ การติดต่ออย่างสม่ำเสมอกับบุคคลใกล้ชิดหรือผู้ปกครองหยุดไปโดยกะทันหัน  

ญาติของบุคคลที่อาศัยอยูในต่างประเทศเป็นการถาวรจะต้องติดต่อหน่วยราชการท้องถิ่นของประเทศนั้นเพื่อสืบหาบุคคลนั้นและตรวจสอบสภาวะความเป็นอยู่ของเขา 

สามารถแจ้งความกรณีสงสัยว่าบุคคลสูญหายได้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ