การแจ้งเรื่องการสมรสไปยังระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์

หากคุณเป็นบุคคลที่มีสัญชาติฟินแลนด์และทำจะการสมรสในต่างประเทศ คุณจะต้องแจ้งเรื่องการสมรสไปที่ระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของประเทศฟินแลนด์ ตรวจสอบเอกสารที่จำเป็นต้องใช้เพื่อการสมรสที่กำลังจะมีขึ้นกับ

หน่วยราชการที่ดำเนินการเกี่ยวกับการสมรสในต่างประเทศ สามารถขอเอกสารรับรองสถานภาพโสดของประเทศฟินแลนด์ในหลายภาษาได้จากสำนักทะเบียนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่มี่คุณมีถิ่นพำนักอยู่ เอกสารที่จะนำไปใช้ในต่างประเทศจะต้องนำไปรับรองเอกสารด้วย

บาทหลวงบางคนที่ปฏิบัติหน้าที่ในโบสถ์เอวังเกลิสต์-ลูเธอร์แรน ของฟินแลนด์ในต่างประเทศมีสิทธิ์ในการประกอบพิธีสมรสในต่างประเทศ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเวปไซต์ของโบสถ์ 

ทั้งนี้ จะไม่สามารถทำการสมรสที่สถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ได้ 

แจ้งเรื่องไปยังสำนักทะเบียนท้องถิ่น 

แจ้งเรื่องเกี่ยวกับ การสมรสของบุคคลสัญชาติฟินแลนด์ในต่างประเทศ ไปที่สำนักทะเบียนท้องถิ่น คุณสามารถยื่นเอกสาร หรือ ส่งทางไปรษณีย์ไปที่สำนักงานตัวแทนทางการทูตของฟินแลนด์ในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งต่อไปยังสำนักทะเบียนท้องถิ่นเพื่อการลงทะเบียนต่อไป

แนบใบทะเบียนสมรสฉบับจริง หรือ สำเนาที่ได้รับการรับรองสำเนาถูกต้องที่สำนักงานตัวแทนทางการทูตของฟินแลนด์แล้วไปด้วย เอกสารจะต้องผ่านการรับรองเอกสาร และ หากเอกสารอยู่ในภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาฟินนิช สวีดิช หรือ อังกฤษ จะต้องนำเอกสารไปแปลอย่างเป็นทางการให้เป็นภาษาใดภาษาหนึ่งตามที่ระบุมานี้ ในกรณีที่มีการแปลเอกสารในต่างประเทศ จะต้องนำเอกสารที่แปลไปรับรองเอกสารด้วย แต่เอกสารที่ถูกแปลจากนักแปลภาษาที่ผ่านการรับรองในประเทศฟินแลนด์จะสามารถนำไปใช้ได้เลย