ประเทศสาธารณรัฐฟินแลนด์ และ ประเทศไทย

ประเทศไทย ซึ่งขณะนั้นเป็นที่รู้จักในนาม ประเทศสยาม ได้รับรองการประกาศอิสระภาพของประเทศฟินแลนด์เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2462 นับแต่นั้นเป็นต้นมา ทั้งสองประเทศได้มีปฏิสัมพันธ์ทางการทูตต่อกัน แต่อย่างไรก็ตาม ประเทศไทย และ ประเทศฟินแลนด์ ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการเมื่อ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2497