การแจ้งเรื่องการเสียชีวิตไปยังระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์

หากมีการส่งศพผู้เสียชีวิตกลับประเทศฟินแลนด์ในโลงศพหรือในที่ใส่อัฐิ แพทย์นิติเวชของฟินแลนด์จะเป็นผู้ออกใบมรณบัตรให้ ในกรณีอื่น ๆ ญาติของผู้เสียชีวิตจะเป็นผู้จัดการแจ้งข้อมูลวันที่เสียชีวิตของผู้เสียชีวิตลงในระบบฐาน

หากมีการส่งศพผู้เสียชีวิตกลับประเทศฟินแลนด์ในโลงศพหรือในที่ใส่อัฐิ แพทย์นิติเวชของฟินแลนด์จะเป็นผู้ออกใบมรณบัตรให้ ในกรณีอื่น ๆ ญาติของผู้เสียชีวิตจะเป็นผู้จัดการแจ้งข้อมูลวันที่เสียชีวิตของผู้เสียชีวิตลงในระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของฟินแลนด์ ให้ทำการแจ้งการเสียชีวิตของบุคคลในต่างประเทศไปที่ สำนักทะเบียนท้องถิ่น  หรือสามารถยื่น/ส่งไปรษณีย์ไปที่สำนักงานตัวแทนทางการทูตของฟินแลนด์ในต่างประเทศ ซึ่งจะดำเนินการส่งต่อไปยังสำนักทะเบียนท้องถิ่นเพื่อการลงทะเบียนต่อไป 

  • แบบฟอร์ม: การแจ้งการเสียชีวิตของบุคคลสัญชาติฟินแลนด์ในต่างประเทศ 

ให้แนบใบมรณบัตรฉบับจริงที่ผ่านการรับรองเอกสารแล้ว หรือ สำเนาใบมรณบัตรที่ผ่านการรับรองสำเนาถูกต้องจากสำนักงานตัวแทนทางการทูตของฟินแลนด์ หากเอกสารอยู่ในภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาฟินนิช สวีดิช หรือ อังกฤษ จะต้องนำเอกสารไปแปลอย่างเป็นทางการให้เป็นภาษาใดภาษาหนึ่งตามที่ระบุมานี้ ในกรณีที่มีการแปลเอกสารในต่างประเทศ จะต้องนำเอกสารแปลไปรับรองเอกสารด้วย แต่เอกสารที่ถูกแปลจากนักแปลภาษาที่ผ่านการรับรองในประเทศฟินแลนด์จะสามารถนำไปใช้ได้เลย

  • คณะกรรมาธิการการศึกษาแห่งชาติของฟินแลนด์: รายชื่อนักแปลที่ผ่านการรับรองแล้วในประเทศฟินแลนด์ 

ญาติของผู้เสียชีวิตจะเป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่ายในการขอใบมรณบัตร, การแปลภาษา และ การรับรองเอกสาร

  • สำนักทะเบียนท้องถิ่นของฟินแลนด์: คำแนะนำสำหรับชาวฟินแลนด์ที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ