การรับรองความถูกต้องของลายมือชื่อ ที่สำนักงานตัวแทนทางการทูต

สามารถทำการรับรองความถูกต้องของลายมือชื่อของบุคคลสัญชาติฟินแลนด์หรือบุคคลต่างด้าวที่อาศัยอยู่ที่ประเทศฟินแลนด์เป็นการถาวร ได้ที่สำนักงานตัวแทนทางการทูต หากทราบรายละเอียดประจำตัวของบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือ มีการแสดงหลักฐานประจำตัวที่ถูกต้อง บุคคลที่เกี่ยวข้องจะต้องมาทำการยืนยันยอมรับด้วยตนเองว่าลายมือชื่อนั้นเป็นลายมือชื่อของตน เว้นเสียแต่ว่าบุคคลนั้นจะมาลงลายมือชื่อที่สำนักงานตัวแทนทางการทูตด้วยตนเอง

อัตราค่าบริการ