การเลือกตั้งนอกประเทศ/หรือในต่างประเทศ

ท่านสามารถเลือกวิธีการเลือกตั้งนอกประเทศได้ 2 วิธีได้แก่ การเลือกตั้งล่วงหน้า และ การเลือกตั้งล่วงหน้าโดยทางไปรษณีย์

การเลือกตั้งล่วงหน้า

กระทรวงต่างประเทศฟินแลนด์เป็นผู้จัดการการเลือกตั้งล่วงหน้านอกประเทศ (Advance Voting Abroad(เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น)) โดยต้องเป็นการเลือกตั้งที่จัดขึ้นภายในพื้นที่เขตขัณฑ์ของประเทศฟินแลนด์ ดังนั้นการเลือกตั้งจึงสามารถจัดขึ้นที่สถานทูตฟินแลนด์ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฤษฏีกา การเลือกตั้งนอกประเทศนั้นจัดขึ้นได้ในพื้นที่ที่เป็นเขตขัณฑ์ของประเทศฟินแลนด์เท่านั้น โดยที่ท่านต้องอยู่ในเกณฑ์ที่จะลงคะแนนเสียงได้และโดยเจ้าหน้าที่ของประเทศฟินแลนด์ที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าว

กระทรวงยุติธรรมจะลงประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งล่วงหน้าที่ เวปไซต์ vaalit.fi(เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น)

การเลือกตั้งโดยทางไปรษณีย์

พลเมืองของประเทศฟินแลนด์สามารถเลือกตั้งได้โดยทางจดหมาย ผู้ที่อยู่ในเกณฑ์หรือผู้ที่ได้รับการอนุญาตให้มีถิ่นพำนักในประเทศฟินแลนด์สามารถเลือกตั้งโดยการส่งไปรษณีย์มาจากนอกประเทศฟินแลนด์ได้ ในกรณีพวกเขาอยู่นอกประเทศฟินแลนด์ในขณะที่มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในประเทศฟินแลนด์

ท่านควรสั่งพัสดุภัณฑ์เพื่อใช้เลือกตั้งแต่เนิ่นๆจาก ordering service(เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น) และควรศึกษาให้เข้าใจอย่างดี

สิทธิ์ในการลงคะแนนเลือกตั้ง

ผู้มีสัญชาติฟินแลนด์ที่อาศัยอยู่ต่างประเทศระยะยาวเป็นผู้มีสิทธิ์ในการลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนในสภาและเลือกตั้งประธานาธิบดี รวมทั้งยังมีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนของสหภาพยุโรปซึ่งจัดให้มีการเลือกตั้งในประเทศฟินแลนด์ โดยมีข้อกำหนดว่าท่านต้องยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนของสหภาพยุโรปในประเทศที่ท่านมีถิ่นพำนักอยู่

การปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่

หน่วยงานบริการข้อมูลดิจิทัลและข้อมูลประชากร(เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น) จะจัดส่งการแจ้งเตือนเกี่ยวกับสิทธิ์ในการเลือกตั้งให้แก่ชาวฟินแลนด์ที่อยู่ต่างประเทศและได้ลงทะเบียนในการเลือกตั้ง (notification card) ตามสถานที่ที่ระบุในระบบข้อมูลประชากรฟินแลนด์ (Finnish population information system(เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น)) ดังนั้นกรุณาแน่ใจว่าข้อมูลที่อยู่เป็นไปตามปัจจุบัน