การแจ้งสัญชาติ

หากคุณอาศัยอยู่ในต่างประเทศ สามารถยื่นการแจ้งสัญชาติ หรือเอกสารคำร้องการสละสัญชาติได้ที่สำนักงานตำรวจที่ดูแลเรื่องใบอนุญาตที่ใดก็ได้ ในประเทศฟินแลนด์ และสามารถยื่นเอกสารได้ที่สำนักงานตัวแทนทางการทูตและ สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ในต่างประเทศ 

ยื่นเอกสารแจ้ง หรือเอกสารคำร้องด้วยตนเองเสมอ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของประเทศฟินแลนด์ สามารถรับเรื่องไปพิจารณาเมื่อคุณได้ชำระค่าธรรมเนียมแล้วเท่านั้น

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับเรื่องสัญชาติ, กฎหมาย, ค่าธรรมเนียม และ เอกสารคำร้องได้จาก เวปไซต์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของประเทศฟินแลนด์

หากคุณมีหลายสัญชาติ คุณจะต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่า คุณมีสิทธิและหน้าที่อะไรบ้างในอีกประเทศหนึ่ง สำนักงานตัวแทนทางการทูตของฟินแลนด์ในต่างประเทศสามารถให้บริการเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับสัญชาติฟินแลนด์เท่านั้น

ถ้าท่านเป็นพลเมืองสัญชาติของทั้งฟินแลนด์และประเทศอื่น ท่านจะสูญเสียสัญชาติฟินแลนด์โดยอัตโนมัติเมื่ออายุของท่านครบ 22 ปี เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับความเสี่ยงของการสูญเสียการเป็นพลเมืองสัญชาติฟินแลนด์ผ่านทางที่อยู่ในระบบข้อมูลประชากรฟินแลนด์ ท่านสามารถคงสถานะการเป็นพลเมืองสัญชาติฟินแลนด์ถ้าท่านมีความเชื่อมโยงที่เพียงพอกับประเทศฟินแลนด์ 

ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเวปไซต์บริการด้านการตรวจคนเข้าเมืองฟินแลนด์หรืออ่านคำแนะนำในเวปไซต์ของศูนย์บริการข้อมูลดิจิทัลและประชากร
แบบฟอร์ม: การแจ้งเตือนการคงสถานะพลเมืองสัญชาติฟินแลนด์(เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น)

ทางสถานทูตหรือสถานกงสุลจะส่งเรื่องการแจ้งเตือนการคงสถานะพลเมืองสัญชาติฟินแลนด์ของท่านไปยังศูนย์บริการข้อมูลดิจิทัลและประชากรโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ท่านสามารถกรอกข้อมูลและส่งแบบฟอร์มการแจ้งเตือนทางออนไลน์ได้ที่เวปไซต์ของศูนย์บริการข้อมูลดิจิทัลและประชากร ท่านไม่จำเป็นต้องรับรองความถูกต้อง

เมื่อคุณพักอาศัยอยู่ในอีกประเทศของคุณ ในฐานะผู้ที่มีหลายสัญชาติ คุณจะถูกปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นของประเทศที่คุณถือสัญชาติอยู่ ในสถานการณ์เหล่านี้ การให้บริการด้านกงสุลโดยกระทรวงการต่างประเทศของฟินแลนด์จะมีจำกัด