หนังสือเดินทางสูญหายในต่างประเทศ

 

  1. ในกรณีที่หนังสือเดินทางของท่านสูญหายหรือถูกขโมย กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจฟินแลนด์ผ่านทางบริการออนไลน์ ในกรณีที่ท่านไม่สามารถแจ้งผ่านทางบริการออนไลน์ได้ ให้ท่านแจ้งที่สถานีตำรวจท้องถิ่นและส่งใบแจ้งความให้สถานทูตหรือสถานกงสุลฟินแลนด์ที่ใกล้ที่สุด เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวพิเศษในหลายประเทศสามารถรับเรื่องใบแจ้งความของท่านได้ 
  2. ขอสำเนาการแจ้งความหรือ เอกสารบันทึกคำให้การการสอบสวนเบื้องต้นเก็บไว้ คุณอาจต้องใช้เอกสารเหล่านั้นในภายหลังเมื่อยื่นขอหนังสือเดินทางใหม่ และ การยื่นขอเงิน ประกัน หรือ หากหนังสือเดินทางที่สูญหายถูกนำไปใช้ในทางมิชอบ หน่วยราชการของฟินแลนด์จะไม่ออกหนังสือรับรองเรื่องหนังสือเดินทางหายอย่างเป็นทางการจากการแจ้งข้อมูลหนังสือเดินทางหายที่แจ้งทางโทรศัพท์
  3. บุคคลสัญชาติฟินแลนด์สามารถขอหนังสือเดินทางใหม่ได้ที่จุดออกหนังสือเดินทางของสำนักงานตัวแทนทางการทูตของประเทศฟินแลนด์ในต่างประเทศได้ทุกแห่ง 
  4. หากในประเทศไม่มีคณะตัวแทนทางการทูตของฟินแลนด์ ให้ขอความช่วยเหลือจาก ประเทศสมาชิก EU ประเทศอื่น เพื่อขอเอกสารการเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Document/ETD) เพื่อใช้ในการเดินทางกลับประเทศ 

จุดออกหนังสือเดินทาง คือสถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ในต่างประเทศ, สถานกงสุลใหญ่และ สถานกงสุล ทั้งนี้สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ และ สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์  และสำนักงานตัวแทนทางการทูตพิเศษบางแห่งจะไม่ทำการออกหนังสือเดินทาง

ในกรณีที่พบหนังสือเดินทางที่สูญหาย?

หากเอกสารทางการของคุณที่สูญหายไปถูกพบในภายหลัง โดยทั่วไปแล้วหน่วยราชการท้องถิ่นจะนำส่งคืนให้แก่สถานเอกอัครราชทูต

เมื่อทำการแจ้งแก่หน่วยราชการของฟินแลนด์ว่าหนังสือเดินทางถูกขโมย หรือสูญหาย จะไม่สามารถนำหนังสือเดินทางนั้นมาใช้ได้อีก

สถานเอกอัครราชทูตจะส่งเอกสารที่ถูกพบไปยังหน่วยราชการที่ออกเอกสารที่ประเทศฟินแลนด์ หรือส่งคืนให้แก่สถานีตำรวจในเขตพื้นที่พักอาศัยของผู้ถือครองเอกสาร