การรับรองความเป็นบิดา

การรับรองความเป็นบิดาจะดำเนินการตามกฎหมายของประเทศที่อาศัยอยู่เป็นหลัก คำตัดสินการเป็นบิดาตามกฎหมาย ที่ออกให้โดยต่างประเทศ สามารถนำมาใช้ในฟินแลนด์ได้โดยไม่ต้องมีการรับรองแยกต่างหาก คำตัดสินการรับรองความเป็นบิดา จะอ้างอิงจากคำตัดสินจากศาลยุติธรรม หรือ หน่วยราชการอื่น และการยืนยันรับรอง หรือการลงทะเบียนทางนิติกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างเด็กกับผู้ชายว่าเป็นการยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างบุตรกับบิดาในประเทศที่มีการลงทะเบียน หรือ มีการปฏิบัติอื่น ๆ 

ในกรณีที่จำเป็น ศาลชั้นต้นเมืองเฮลซิงกิสามารถทำการรับรองจากเอกสารคำร้อง ว่าคำตัดสินการรับรองความเป็นบิดาจากต่างประเทศสามารถนำมารับรองในประเทศฟินแลนด์ได้หรือไม่  

การรับรองความเป็นบิดาในประเทศไทย

ตามกฎหมายของประเทศไทย การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องความเป็นบิดาจะดำเนินการในศาลเยาวชนและครอบครัว (Juvenile and Family Court) ระยะเวลาในการพิจารณาตัดสินเรื่องความเป็นบิดาจะใช้เวลาอย่างน้อย 90 วัน หลังจากได้รับคำตัดสินจากศาลแล้ว ให้ติดต่อที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขต (District Office) ที่มีการลงทะเบียนแจ้งเกิดของเด็ก และทำการรับรองความเป็นบิดา มารดาจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน และใบสูติบัตรของเด็กไปด้วย บิดาจะต้องมีสำเนาหนังสือเดินทาง ซึ่งได้ถูกแปลเป็นภาษาไทยและผ่านการรับรองเอกสารแล้วไปด้วย 

ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อของบิดาในสูติบัตรของเด็ก ว่าเขียนถูกต้องตรงกับในหนังสือเดินทางของบิดา 

คุณจำเป็นจะต้องมีสูติบัตรของเด็กที่แปลเป็นภาษาอังกฤษแล้ว เพื่อนำไปแสดงกับหน่วยราชการของประเทศฟินแลนด์ และ หากบิดาเป็นผู้ปกครองของเด็กด้วย จะต้องมีหนังสือรับรองการปกครองบุตร และหนังสือรับรองความเป็นบิดาด้วย นำเอกสารไปทำการรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศของไทย และ สถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำกรุงเทพฯ เพื่อให้สามารถนำเอกสารไปใช้ในประเทศฟินแลนด์ได้ตามกฎหมาย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ในหัวข้อ การรับรองเอกสาร 

เอกสารคำตัดสินการเป็นบิดาที่ที่ออกโดยรัฐบาลของต่างประเทศ มักจะสามารถนำไปใช้ในประเทศฟินแลนด์ได้โดยไม่จำเป็นต้องมีการรับรองแยกต่างหาก หน่วยราชการที่มีอำนาจคือ สำนักทะเบียนท้องถิ่น 

แจ้งการเกิดของเด็กในต่างประเทศ ที่สำนักทะเบียนท้องถิ่น 

การรับรองความเป็นบิดา ในประเทศกัมพูชา

ลงทะเบียนการเกิดของเด็กที่หน่วยงานทะเบียนท้องถิ่น นอกจากบิดามารดาและเด็กแล้ว จะต้องมีพยานสองคนไปด้วย ในบางกรณีเพียงแค่มารดาทำการยืนยัน ก็เพียงพ่อต่อการระบุข้อมูลเกี่ยวกับบิดาของเด็ก และ บิดา (ชาวต่างชาติ) ก็อาจจะไม่จำเป็นต้องไปแจ้งด้วยตนเอง หลังจากนั้นให้นำเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานทะเบียนท้องถิ่นไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ ทำการรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชา และ นำมารับรองที่สถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำกรุงเทพฯ  

 

Isyyden vahvistaminen Thaimaassa

Ota yhteyttä toimivaltaisiin viranomaisiin: District Office (Amphoe) ja Juvenile and Family Court Thaimaassa.

Suomen viranomaisia varten tarvitset avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen syntymätodistuksen englanniksi käännettynä sekä, jos lapsen isä on myös huoltaja, huoltajuus- ja isyydentunnustamistodistuksen (isyyden vahvistamispäätös). Laillista alkuperäiset asiakirjat sekä näiden englanninkieliset käännökset Thaimaan ulkoministeriössä ja tämän jälkeen Suomen suurlähetystössä Bangkokissa, jotta asiakirjat ovat oikeudellisesti päteviä Suomessa. Katso tarkemmat ohjeet laillistamisesta(Link to another website.).

Tee ilmoitus ulkomailla syntyneestä lapsesta(Link to another website.) (Opens New Window) toimivaltaiselle viranomaiselle digi- ja väestötietovirastolle.