หนังสือรับรองการมีชีวิตอยู่

เป็นเอกสารรับรองว่า บุคคลที่เกี่ยวข้องยังมีชีวิตอยู่ เพื่อการแสดงการชี้แจ้งประกอบ การถอนเงินบำนาญ หรือ เพื่อการแจกแจงบัญชีทรัพย์สินของผู้เสียชีวิต ที่จัดขึ้นในประเทศฟินแลนด์ เป็นต้น บุคคลทีต้องการให้ออกเอกสารรับรองการมีชีวิตอยู่ จะต้องมาที่สำนักงานตัวแทนทางการทูตด้วยตนเอง 
อัตราค่าบริการ 

อัตราค่าบริการ