การรับรองสำเนาถูกต้อง ที่สำนักงานตัวแทนทางการทูต

การรับรองสำเนาถูกต้อง มีเงื่อนไขโดย ผู้ยื่นเอกสารจะต้องแสดงเอกสารฉบับจริงซึ่งถูกนำไปทำสำเนา หรือ ถ่ายเอกสาร ทั้งนี้สามารถทำการถ่ายเอกสารที่สำนักงานตัวแทนทางการทูตได้ด้วย อัตราค่าบริการ 

อัตราค่าบริการ