วีซ่าสำหรับทำงานตามฤดูกาล

โดยปกติแล้วคุณจะต้องมีใบอนุญาตมีถิ่นพำนักในฟินแลนด์ ในขณะที่คุณทำงานในประเทศฟินแลนด์ แต่คุณไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตมีถิ่นพำนักเพื่อการทำงานตามฤดูกาล แต่คุณจำเป็นจะต้องมีวีซ่า ได้มีการนำกฎหมายว่าด้วยการทำงานตามฤดูกาล มาปรับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1.1.2018 ในการปฏิบัติงานตามฤดูกาลในประเทศฟินแลนด์ ตามคำสั่งใหม่ของ EU ด้านการทำงานตามฤดูกาล กฎหมายว่าด้วยการทำงานตามฤดูกาลจะไม่นำไปปรับใช้กับการเก็บผลไม้ป่าตามธรรมชาติ เนื่องจากการเก็บผลไม้ป่าตามธรรมชาติจะไม่เป็นไปภายใต้สัญญาการจ้างงาน การเก็บผลไม้ป่าตามฤดูกาลจะเป็นไปตามรูปแบบเดิมตามหนังสือแสดงเจตจำนงเดิมและกระบวนการชี้แจงล่วงหน้า 

งานตามฤดูกาล หมายถึง งานด้านเกษตรกรรม และ การท่องเที่ยวเฉพาะฤดู ฤดูใด ฤดูหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น งานดูแลป่าไม้, การเพาะปลูกพืช และ งานในเทศกาลต่าง ๆ

จะมีการขอวีซ่าสำหรับการทำงานตามฤดูกาลในประเทศฟินแลนด์ จากสถานเอกอัครราชทูต โดยจะไม่สามารถขอวีซ่าประเภทนี้ได้จากสถานเอกอัครราชทูตของประเทศเชงเก้นประเทศอื่น ๆ โดยวัตถุประสงค์ของวีซ่ามีไว้สำหรับการทำงานตามฤดูกาลในประเทศฟินแลนด์เท่านั้น โดยสามารถอนุมัติวีซ่าได้สำหรับระยะเวลาไม่เกินสามเดือนภายในเวลาครึ่งปี (90 วันภายในช่วงเวลา 180 วัน)

ในการพิจารณาเอกสารคำร้องขอวีซ่าทำงานตามฤดูกาล จะปฏิบัติตามประมวลกฎหมายเกี่ยวกับวีซ่าตามเวลาพิจารณาปกติ การอนุญาตทำงานตามฤดูกาลจะมอบสิทธิ์ในการทำงานกับนายจ้างหนึ่งแห่ง หรือ มากกว่าหนึ่งแห่งในแต่ละครั้ง ในวีซ่าที่อนุมัติสำหรับการทำงานตามฤดูกาล จะมีการเพิ่มรายละเอียด  "Kausityö" และระยะเวลาการใช้งานจะเริ่มจากวันที่จ้างงานในวันแรก 

หากงานตามฤดูกาลกินเวลามากกว่า 90 วัน จะต้องยื่นขอ ใบอนุญาตมีถิ่นพำนักและทำงานตามฤดูกาล จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของประเทศฟินแลนด์

งานตามฤดูกาล 

งานตามฤดูกาล: รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย

• คำแนะนำในการขอวีซ่า เพื่องานตามฤดูกาล 2018 Bangkok (pdf)

• เอกสารแนบที่ต้องใช้สำหรับขอวีซ่าเพื่อการทำงานตามฤดูกาล 2018 – ไม่ครอบคลุมการเก็บผลไม้ป่าตามธรรมชาติ  (pdf)

• แบบฟอร์มเอกสารรับรองประกันของนายจ้าง เพื่อการขอวีซ่าเพื่อการทำงานตามฤดูกาล (pdf)

หากงานไม่ใช่งานตามฤดูกาลที่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยงานตามฤดูกาล หรือ หากงานตามฤดูกาลกินเวลามากกว่าเก้าเดือน ให้ขอ ใบอนุญาตมีถิ่นพำนักสำหรับลูกจ้าง ด้วยแบบฟอร์ม (TTOL) OLE_TY1  

คำแนะนำในการขอวีซ่า เพื่อการเก็บผลไม้ป่าตามธรรมชาติ

• คำแนะนำในการขอวีซ่าเพื่อการเก็บผลไม้ป่าตามธรรมชาติ 2018 (pdf)

• เอกสารแนบสำหรับการขอวีซ่าเพื่อการเก็บผลไม้ป่าตามธรรมชาติ 2018 (pdf)

• หนังสือแสดงเจตจำนง อัพเดทเมื่อวันที่ 1.2.2018 (pdf)

ผู้ทำงานด้านอื่น ๆ ที่เป็นการสนับสนุนการเก็บผลไม้ป่าตามธรรมชาติ (เช่น งานแม่ครัว, ช่างซ่อมรถยนต์, พนักงานขับรถยนต์, ผู้สำรวจพื้นที่เก็บผลไม้ป่า) จะต้องมีใบอนุญาตมีถิ่นพำนักสำหรับลูกจ้าง การปฏิบัติงานในหน้าที่เหล่านี้จะไม่สามารถทำได้โดยการมีใบอนุญาตมีถิ่นพำนักเพื่อการทำงานตามฤดูกาล ดูคำแนะนำที่ เวปไซต์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของประเทศฟินแลนด์