การบริการให้ข้อมูล

  • อ่านรายงานของสำนักงานตัวแทนทางการทูต จดหมายข่าว และ ประกาศต่าง ๆ จากบริการ-โอกาสและความเป็นไปได้ทางการตลาด ซึ่งมีภาพรวมของสภาวะทางการเงินของตลาดเป้าหมาย, พัฒนาการ, ความท้าทาย และ โอกาสในการประกอบธุรกิจ • ติดต่อสำนักงานตัวแทนทางการทูต และ แลกเปลี่ยนข้อมูลตามความต้องการพิเศษของแต่ละบริษัท
  • ข้าร่วมงานสัมมนาและ การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับตลาดเป้าหมายที่จัดโดยสำนักงานตัวแทนทางการทูตและกระทรวงการต่างประเทศ 
  • เข้าร่วม การเยี่ยมชม -Team Finland  ตลาดเป้าหมาย