การยื่นขออุทธรณ์คำตัดสินวีซ่า

การยื่นอุทธรณ์ เรื่องวีซ่า

1. ผู้ที่ได้รับคำตัดสินวีซ่า ไม่ว่าจะเป็นการปฏิเสธวีซ่า, ยกเลิกวีซ่าหรือเพิกถอนวีซ่า (ที่นอกเหนือจากคำขอของผู้ถือวีซ่า)จากสถานทูตฟินแลนด์ อาจยื่นขอให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาตรวจสอบคำตัดสินอีกครั้ง โดยปกติจะมีคำแนะนำในการยื่นขออุทธรณ์ให้พิจารณาตรวจสอบคำตัดสินแนบมากับคำตัดสินวีซ่าแล้ว การยื่นอุทธรณ์ต้องยื่นคำร้องภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับคำตัดสินวีซ่า และต้องยื่นเอกสารคำร้องเป็นภาษาฟินนิชหรือสวีดิช

2. ค่าธรรมเนียมการดำเนินการสำหรับการยื่นขออุทธรณ์คือ 255 ยูโร การชำระค่าธรรมเนียมเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการดำเนินการตามคำขอ

3. กระทรวงการต่างประเทศฟินแลนด์จะพิจารณาตรวจสอบคำตัดสินวีซ่าและอาจมีการยื่นอุทธรณ์ต่อไปที่ศาลปกครองเฮลซิงกิ เอกสารการขออุทธรณ์จะต้องส่งไปยังกระทรวงการต่างประเทศของฟินแลนด์ หากผู้ยื่นคำร้องอยู่นอกประเทศฟินแลนด์ เอกสารอุทธรณ์อาจถูกส่งไปยังหน่วยงานที่เป็นตัวแทนประเทศฟินแลนด์

4. จากนั้นกระทรวงการต่างประเทศของฟินแลนด์หรือหน่วยงานที่เป็นตัวแทนประเทศฟินแลนด์จะยื่นคำร้องต่อศาลปกครองเฮลซิงกิ ซึ่งต้องยื่นภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับคำขอให้มีการพิจารณาตรวจสอบคำตัดสินวีซ่า คำขออุทธรณ์ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นภาษาฟินนิชหรือสวีดิช ค่าธรรมเนียมศาลปกครองสำหรับการพิจารณาอุทธรณ์คือ 270 ยูโร

5. สำหรับวีซ่าที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของพลเมืองสหภาพยุโรปและสมาชิกในครอบครัวของพวกเขา ผู้สมัครสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองโดยไม่ต้องยื่นอุทธรณ์ผ่านทางกระทรวง

 ประมวลรหัสวีซ่าของกลุ่มประเทศ EU(เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น) ระเบียบข้อบังคับ (EC) No 810/2009(เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น)  ของสภายุโรปและรัฐสภา

การปฏิเสธ ระงับ หรือ ยกเลิกวีซ่า 

คุณสมบัติประกอบการอนุมัติวีซ่า คือ คุณจะต้องอาศัยหรือพำนักอยู่ในประเทศที่คุณยื่นใบสมัครอย่างถูกต้องตามกฎหมาย หากคุณมีคุณสมบัติในการอนุมัติวีซ่าไม่ครบถ้วน วีซ่าจะถูกปฏิเสธ โดยคุณจะได้รับการแจ้งการปฏิเสธวีซ่าเป็นลายลักษณ์อักษร 

การปฏิเสธวีซ่าจะเป็นไปตามประมวลกฎหมายเกี่ยวกับวีซ่าของประเทศกลุ่มเชงเก้น ยกตัวอย่างเช่น:

  • คุณไม่มีเอกสารการเดินทางที่ถูกต้องและเป็นที่ยอมรับ
  • คุณไม่มีเอกสารใดๆที่จะสนับสนุนแผนการเดินทางของคุณ ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นวัตถุประสงค์และเงื่อนไขของการเข้าพักของคุณ
  • คุณไม่มีเงินที่เพียงพอเพื่อการใช้จ่าย
  • คุณไม่มีสิทธิเดินทางกลับประเทศต้นทางหรือไปประเทศที่สามต่อไป
  • สถานเอกอัครราชทูตฯมีเหตุให้สงสัยว่า คุณจะไม่ออกจากประเทศเขตเชงเก้นก่อนที่วีซ่าของคุณจะหมดอายุ
  • คุณอาจถูกห้ามเข้าประเทศฟินแลนด์หรือประเทศอื่นในกลุ่มเชงเก้น หรือคุณอาจถูกพิจารณาว่าเป็นอันตรายต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน ความมั่นคงของชาติ หรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของรัฐสมาชิก

วีซ่าที่ออกให้แล้วจะถือเป็นโมฆะหากเงื่อนไขในการออกวีซ่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขเมื่อออกวีซ่า

วีซ่าที่ออกให้คุณแล้วจะถูกยกเลิกหากเงื่อนไขในการออกวีซ่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขหลังจากออกวีซ่าแล้ว