หนังสือเดินทางและบัตรประชาชน

บริการ ราคา (€) ราคา (THB)

หนังสือเดินทาง

235 ฿9,260

หนังสือเดินทางแบบเร่งด่วน (เพิ่มค่าจัดส่ง), เอกสารเดินทางฉุกเฉิน

255 ฿10,050

หนังสือเดินทางชั่วคราว

270 ฿10,640

Laissez Passer เอกสารการเดินทาง

235 ฿9,260

เอกสารเดินทางฉุกเฉินของสหภาพยุโรป

255 ฿10,050

หนังสือเดินทางต่างด้าวชั่วคราว

235 ฿9,260

บัตรประชาชนสำหรับนักเดินเรือ (หนังสือเดินทางนักเดินเรือ)

235 ฿9,260

บัตรประจำตัว

60 ฿2,360

บัตรประจำตัว

70 ฿2,760

บัตรประจำตัว

80 ฿3,150

บัตรประจำตัว เมื่อท่านสมัคร พร้อมหนังสือเดินทาง

50 ฿1,970

สั่งซื้อ PIN ใหม่เพื่อเปิดใช้งานบัตรประจำตัวของท่าน

30 ฿1,180

 

วีซ่า

วีซ่าเชงเก้น

90  € 3 600 THB

วีซ่าเชงเก้นสำหรับเด็กอายุ 6-11 ปี

45 € 1 800 THB

วีซ่าสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี, สมาชิกในครอบครัวของพลเมืองสหภาพยุโรปและนักเรียน, นักเรียนนักศึกษาระดับปริญญาโทและครูผู้สอนที่เข้าพักเพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษาหรือฝึกอบรมด้านการศึกษา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีที่อาจยกเว้นหรือลดจำนวนค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าโปรดดูที่: ระเบียบวีซ่า, ข้อที่ 16(เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น)

0 € 0 THB

 

ใบอนญาตเข้าประเทศ และ การพำนักอยู่อาศัย

บริการ ราคา (€) ราคา (THB)

การพิจารณาใบสมัครวีซ่าเชงเก้นแบบเร่งด่วน สำหรับพลเมืองของยูเครนและเบลารุส

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ข้อตกลงเพื่อการอำนวยความสะดวก(เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น)

70 ฿2,760

ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าสำหรับชาวเคปเวิร์ด

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่  ข้อตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกด้านวีซ่า(เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น)

67.50 ฿2,660

การยื่นขอวีซ่าปีครั้งแรก (นอกเหนือจากประเภทที่ระบุด้านล่าง)/ ใบสมัครแบบกระดาษ

520 ฿20,500

การยื่นขอวีซ่าปีครั้งแรก (นอกเหนือจากประเภทที่ระบุด้านล่าง)/ ใบสมัครอิเลคทรอนิคส์

e-service(เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น)

470 ฿18,530

การยื่นขอวีซ่าปีครั้งแรกสำหรับการทำงาน ทั้งที่มีนายจ้างหรือไม่มีนายจ้าง(รวมถึงแบบ seasonal work 6-9 เดือน) / ใบสมัครแบบกระดาษ

740 ฿29,170

การยื่นขอวีซ่าปีครั้งแรกสำหรับการทำงาน ทั้งที่มีนายจ้างหรือไม่มีนายจ้าง(รวมถึงแบบ seasonal work 6-9 เดือน) / ใบสมัครอิเลคทรอนิคส์**

e-service(เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น)

540 ฿21,280

การยื่นขอวีซ่าปีครั้งแรกสำหรับการทำงาน แบบที่มีนายจ้าง (รวมถึงแบบ seasonal work* 3-6 เดือน, การจ้างงานอื่นๆ เช่น นักวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ กีฬา และ โค้ช) / ใบสมัครแบบกระดาษ

480 ฿18,920

การยื่นขอวีซ่าปีครั้งแรกสำหรับการทำงาน แบบที่มีนายจ้าง (รวมถึงแบบ seasonal work* 3-6 เดือน ,การจ้างงานอื่นๆ เช่น นักวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ กีฬา และ โค้ช) / ใบสมัครอิเลคทรอนิคส์**

e-service(เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น)

380 ฿14,980

ใบอนุญาตพำนักครั้งแรกสำหรับผู้ประกอบการ, ผู้ประกอบการรายใหม่

480 ฿18,920

ใบอนุญาตพำนักครั้งแรกสำหรับผู้ประกอบการ, ผู้ประกอบการรายใหม่, ใบสมัครอิเลคทรอนิคส์

e-service(เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น) (เปิดหน้าต่างใหม่)

400 ฿15,770

การขอใบอนุญาตมีถิ่นพำนักในประเทศฟินแลนด์ครั้งแรก สำหรับผู้ประกอบการ ประเภทผู้ประกอบการอื่น

690 ฿27,200

การขอใบอนุญาตมีถิ่นพำนักในประเทศฟินแลนด์ครั้งแรก สำหรับผู้ประกอบการ ประเภทผู้ประกอบการอื่น โดยทำการยื่นขอผ่านระบบอิเลคโทรนิค

e-service(เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น) (เปิดหน้าต่างใหม่)

490 ฿19,310

การขอใบอนุญาตมีถิ่นพำนักในประเทศฟินแลนด์ครั้งแรก สำหรับการทำงานตามฤดูกาล ที่มีระยะเวลาระหว่าง 3-6 เดือน สำหรับกรณีที่ไม่ต้องผ่านการตรวจสอบของตลาดแรงงาน

480 ฿18,920

การขอใบอนุญาตมีถิ่นพำนักในประเทศฟินแลนด์ครั้งแรก สำหรับการทำงานตามฤดูกาล ที่มีระยะเวลาระหว่าง 3-6 เดือน สำหรับกรณีที่ไม่ต้องผ่านการตรวจสอบของตลาดแรงงาน โดยทำการยื่นขอผ่านระบบอิเลคโทรนิค

e-service(เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น) (เปิดหน้าต่างใหม่)

380 ฿14,980

การขอใบอนุญาตมีถิ่นพำนักในประเทศฟินแลนด์ครั้งแรก สำหรับการทำงานตามฤดูกาล ที่มีระยะเวลาระหว่าง 6-9 เดือน (สำหรับกรณีที่ต้องผ่านการพิจารณาเบื้องต้น)

740 ฿29,170

การขอใบอนุญาตมีถิ่นพำนักในประเทศฟินแลนด์ครั้งแรก สำหรับการทำงานตามฤดูกาล ที่มีระยะเวลาระหว่าง 6-9 เดือน (สำหรับกรณีที่ต้องผ่านการพิจารณาเบื้องต้น) โดยทำการยื่นขอผ่านระบบอิเลคโทรนิค

e-service(เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น)

540 ฿21,280

การยื่นขอวีซ่าปีครั้งแรกเพื่อการศึกษาต่อ / ใบสมัครแบบกระดาษ

450 ฿17,740

การยื่นขอวีซ่าปีครั้งแรกเพื่อการศึกษาต่อ / ใบสมัครอิเลคทรอนิคส์

e-service(เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น)

350 ฿13,800

การยื่นขอวีซ่าปีครั้งแรกสำหรับผู้เยาว์ (ผู้มีอายุต่ำกว่า 18ปีบริบูรณ์)/ ใบสมัครแบบกระดาษ

270 ฿10,640

การยื่นขอวีซ่าปีครั้งแรกสำหรับผู้เยาว์ (ผู้มีอายุต่ำกว่า 18ปีบริบูรณ์)/ใบสมัครอิเลคทรอนิคส์

e-service(เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น)

240 ฿9,460

D visa, แบบฟอร์มใบสมัครแบบกระดาษ

120 ฿4,730

D visa, แบบฟอร์มใบสมัครแบบออนไลน์

e-service(เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น)

95 ฿3,740

ใบอนญาตเข้าประเทศ และ การพำนักอยู่อาศัย

บริการ ราคา (€) ราคา (THB)

การขอสัญชาติ / ใบสมัครแบบกระดาษ

220 ฿8,670

การขอสัญชาติ / ใบสมัครอิเลคทรอนิคส์

e-service(เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น)

150 ฿5,910

การขอสัญชาติ (อายุต่ำกว่า 18 ปี) / ใบสมัครแบบกระดาษ

100 ฿3,940

การขอสัญชาติ (อายุต่ำกว่า 18 ปี)/ ใบสมัครอิเลคทรอนิคส์

e-service(เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น)

80 ฿3,150

ขอปลดสัญชาติ / ใบสมัครแบบกระดาษ

690 ฿27,200

การยื่นขอคำตัดสินของสถานะพลเมือง

100 ฿3,940

โนตารี และ บริการอื่นๆ

บริการ ราคา (€) ราคา (THB)

หนังสือรับรองโนตารี

50 ฿1,970

หนังสือรับรองโนตารี

60 ฿2,360

หนังสือรับรองด้านการค้า

160 ฿6,310

การโอนเงินทุนและความช่วยเหลือด้านการเงิน

40 ฿1,580

การโอนเงินทุนและความช่วยเหลือด้านการเงิน

150 ฿5,910

การแจ้งข้อมูลประชากร ไปยังหน่วยงานข้อมูลประชากร

45 ฿1,770