หนังสือเดินทางและบัตรประชาชน

Service Price (€) Price (THB)

หนังสือเดินทาง

140 ฿5,400

หนังสือเดินทางแบบเร่งด่วน (เพิ่มค่าจัดส่ง), เอกสารเดินทางฉุกเฉิน

160 ฿6,180

หนังสือเดินทางชั่วคราว

175 ฿6,750

Laissez Passer เอกสารการเดินทาง

140 ฿5,400

Emergency Travel Document ETD

140 ฿5,400

Väliaikainen muukalaispassi

45 ฿1,740

บัตรประจำตัว

90 ฿3,470

บัตรประจำตัว เมื่อท่านสมัคร พร้อมหนังสือเดินทาง

58 ฿2,240

Lukkiutuneen henkilökortin avaamispyyntö

30 ฿1,160

 

วีซ่า

วีซ่าเชงเก้น

80 € 3 000 THB

วีซ่าเชงเก้นสำหรับเด็กอายุ 6-11 ปี

40 € 1 500 THB

วีซ่าสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี, สมาชิกในครอบครัวของพลเมืองสหภาพยุโรปและนักเรียน, นักเรียนนักศึกษาระดับปริญญาโทและครูผู้สอนที่เข้าพักเพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษาหรือฝึกอบรมด้านการศึกษา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีที่อาจยกเว้นหรือลดจำนวนค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าโปรดดูที่: ระเบียบวีซ่า, ข้อที่ 16(Link to another website.)

0 € 0 THB

 

ใบอนญาตเข้าประเทศ และ การพำนักอยู่อาศัย

Service Price (€) Price (THB)

การยื่นขอวีซ่าปีครั้งแรก (นอกเหนือจากประเภทที่ระบุด้านล่าง)/ ใบสมัครแบบกระดาษ

520 ฿20,070

การยื่นขอวีซ่าปีครั้งแรก (นอกเหนือจากประเภทที่ระบุด้านล่าง)/ ใบสมัครอิเลคทรอนิคส์

470 ฿18,140

การยื่นขอวีซ่าปีครั้งแรกสำหรับการทำงาน ทั้งที่มีนายจ้างหรือไม่มีนายจ้าง(รวมถึงแบบ seasonal work 6-9 เดือน) / ใบสมัครแบบกระดาษ

690 ฿26,630

การยื่นขอวีซ่าปีครั้งแรกสำหรับการทำงาน ทั้งที่มีนายจ้างหรือไม่มีนายจ้าง(รวมถึงแบบ seasonal work 6-9 เดือน) / ใบสมัครอิเลคทรอนิคส์**

490 ฿18,910

การยื่นขอวีซ่าปีครั้งแรกสำหรับการทำงาน แบบที่มีนายจ้าง (รวมถึงแบบ seasonal work* 3-6 เดือน, การจ้างงานอื่นๆ เช่น นักวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ กีฬา และ โค้ช) / ใบสมัครแบบกระดาษ

610 ฿23,540

การยื่นขอวีซ่าปีครั้งแรกสำหรับการทำงาน แบบที่มีนายจ้าง (รวมถึงแบบ seasonal work* 3-6 เดือน ,การจ้างงานอื่นๆ เช่น นักวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ กีฬา และ โค้ช) / ใบสมัครอิเลคทรอนิคส์**

410 ฿15,830

ใบอนุญาตพำนักครั้งแรกสำหรับผู้ประกอบการ, ผู้ประกอบการรายใหม่

480 ฿18,530

ใบอนุญาตพำนักครั้งแรกสำหรับผู้ประกอบการ, ผู้ประกอบการรายใหม่, ใบสมัครอิเลคทรอนิคส์

e-s(Link to another website.) (Opens New Window)ervice(Link to another website.)

350 ฿13,510

การขอใบอนุญาตมีถิ่นพำนักในประเทศฟินแลนด์ครั้งแรก สำหรับผู้ประกอบการ ประเภทผู้ประกอบการอื่น

690 ฿26,630

การขอใบอนุญาตมีถิ่นพำนักในประเทศฟินแลนด์ครั้งแรก สำหรับผู้ประกอบการ ประเภทผู้ประกอบการอื่น โดยทำการยื่นขอผ่านระบบอิเลคโทรนิค

e-service(Link to another website.) (Opens New Window)

490 ฿18,910

การขอใบอนุญาตมีถิ่นพำนักในประเทศฟินแลนด์ครั้งแรก สำหรับการทำงานตามฤดูกาล ที่มีระยะเวลาระหว่าง 3-6 เดือน สำหรับกรณีที่ไม่ต้องผ่านการตรวจสอบของตลาดแรงงาน

610 ฿23,540

การขอใบอนุญาตมีถิ่นพำนักในประเทศฟินแลนด์ครั้งแรก สำหรับการทำงานตามฤดูกาล ที่มีระยะเวลาระหว่าง 3-6 เดือน สำหรับกรณีที่ไม่ต้องผ่านการตรวจสอบของตลาดแรงงาน โดยทำการยื่นขอผ่านระบบอิเลคโทรนิค

410 ฿15,830

การขอใบอนุญาตมีถิ่นพำนักในประเทศฟินแลนด์ครั้งแรก สำหรับการทำงานตามฤดูกาล ที่มีระยะเวลาระหว่าง 6-9 เดือน (สำหรับกรณีที่ต้องผ่านการพิจารณาเบื้องต้น)

690 ฿26,630

การขอใบอนุญาตมีถิ่นพำนักในประเทศฟินแลนด์ครั้งแรก สำหรับการทำงานตามฤดูกาล ที่มีระยะเวลาระหว่าง 6-9 เดือน (สำหรับกรณีที่ต้องผ่านการพิจารณาเบื้องต้น) โดยทำการยื่นขอผ่านระบบอิเลคโทรนิค

e-service(Link to another website.)

490 ฿18,910

การยื่นขอวีซ่าปีครั้งแรกเพื่อการศึกษาต่อ / ใบสมัครแบบกระดาษ

450 ฿17,370

การยื่นขอวีซ่าปีครั้งแรกเพื่อการศึกษาต่อ / ใบสมัครอิเลคทรอนิคส์

350 ฿13,510

การยื่นขอวีซ่าปีครั้งแรกสำหรับผู้เยาว์ (ผู้มีอายุต่ำกว่า 18ปีบริบูรณ์)/ ใบสมัครแบบกระดาษ

270 ฿10,420

การยื่นขอวีซ่าปีครั้งแรกสำหรับผู้เยาว์ (ผู้มีอายุต่ำกว่า 18ปีบริบูรณ์)/ใบสมัครอิเลคทรอนิคส์

240 ฿9,260

ใบอนญาตเข้าประเทศ และ การพำนักอยู่อาศัย

Service Price (€) Price (THB)

การขอสัญชาติ / ใบสมัครแบบกระดาษ

200 ฿7,720

การขอสัญชาติ / ใบสมัครอิเลคทรอนิคส์

150 ฿5,790

การขอสัญชาติ (อายุต่ำกว่า 18 ปี) / ใบสมัครแบบกระดาษ

100 ฿3,860

การขอสัญชาติ (อายุต่ำกว่า 18 ปี)/ ใบสมัครอิเลคทรอนิคส์

80 ฿3,090

ขอปลดสัญชาติ / ใบสมัครแบบกระดาษ

590 ฿22,770

การยื่นขอคำตัดสินของสถานะพลเมือง

100 ฿3,860

โนตารี และ บริการอื่นๆ

Service Price (€) Price (THB)

หนังสือรับรองโนตารี

30 ฿1,160

หนังสือรับรองด้านการค้า

160 ฿6,180

การโอนเงินทุนและความช่วยเหลือด้านการเงิน

40 ฿1,540

การแจ้งข้อมูลประชากร ไปยังหน่วยงานข้อมูลประชากร

30 ฿1,160