การแจ้งเกี่ยวกับการจดทะเบียนคู่ชีวิตไปยังระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์

หากคุณเป็นบุคคลที่มีสัญชาติฟินแลนด์ และ คุณทำการจดทะเบียนคู่ชีวิตในต่างประเทศ ให้แจ้งไปที่ระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของประเทศฟินแลนด์ด้วย แจ้งเรื่องเกี่ยวกับ การจดทะเบียนคู่ชีวิตของบุคคลสัญชาติฟินแลนด์ใน

ต่างประเทศ ไปยังสำนักทะเบียนท้องถิ่น  คุณสามารถยื่นเอกสาร หรือ ส่งทางไปรษณีย์ไปที่สำนักงานตัวแทนทางการทูตของฟินแลนด์ในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งต่อไปยังสำนักทะเบียนท้องถิ่นเพื่อการลงทะเบียนต่อไป

แนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนคู่ชีวิตฉบับจริง หรือ สำเนาที่ได้รับการรับรองสำเนาถูกต้องที่สำนักงานตัวแทนทางการทูตของฟินแลนด์แล้วไปด้วย เอกสารจะต้องผ่านการรับรองเอกสาร และ หากเอกสารอยู่ในภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาฟินนิช สวีดิช หรือ อังกฤษ จะต้องนำเอกสารไปแปลอย่างเป็นทางการให้เป็นภาษาใดภาษาหนึ่งตามที่ระบุมานี้ ในกรณีที่มีการแปลเอกสารในต่างประเทศ จะต้องนำเอกสารแปลไปรับรองเอกสารด้วย แต่เอกสารที่ถูกแปลจากนักแปลภาษาที่ผ่านการรับรองในประเทศฟินแลนด์จะสามารถนำไปใช้ได้เลย