เมื่อเกิดเหตุวิกฤตในขณะกำลังเดินทาง

คณะผู้แทนทางการทูตและงานกงสุลในต่างประเทศมีหน้าที่ในการให้คำแนะนำและความช่วยเหลือแก่บุคคลที่เข้ารับความช่วยเหลือด้านงานกงสุล ซึ่งรวมถึงชาวฟินนิชและชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศฟินแลนด์ เพื่อให้พวกเขาสามารถจัดการเรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง หากประเทศนั้น ๆ ไม่มีคณะตัวแทนทางการทูตของฟินแลนด์ สามารถขอความช่วยเหลือจากสำนักงานตัวแทนทางการทูตของประเทศในกลุ่มนอร์ดิก และ หรือหากอยู่ในประเทศนอกเขตสหภาพยุโรปก็

สามารถขอความช่วยเหลือได้จากสำนักงานตัวแทนทางการทูตของประเทศสมาชิกของกลุ่ม EU อื่น ๆ ด้วย • บริการด้านกงสุลมีอะไรบ้าง? 

 • ขอความช่วยเหลือจากสำนักงานตัวแทนทางการทูตของประเทศในกลุ่มนอร์ดิกและประเทศอื่น ๆ ที่เป็นสมาชิกของ EU 
 • บริการด้านกงสุลมีอะไรบ้าง?
 • สำนักงานตัวแทนทางการทูต สามารถ
 • ให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลที่เจ็บป่วย หรือประสบอุบัติเหตุ หรือตกเป็นผู้เสียหายจากอาชญากรรม เพื่อให้ได้รับการรักษาพยาบาล และเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือที่จำเป็นตามสถานการณ์
 • ให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลที่ตกอยู่ในสถานการณ์วิกฤต และ สถานการณ์ฉุกเฉิน และสูญเสียอิสรภาพ เพื่อให้สามารถติดต่อกับญาติได้
 • ออกหนังสือเดินทางเพื่อให้เดินทางกลับประเทศได้ ในกรณีที่หนังสือเดินทางสูญหาย, ถูกขโมย, ถูกทำลาย หรือ หมดอายุแล้ว (หมายเหตุ สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ไม่สามารถออกหนังสือเดินทางให้ได้) 
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการขอเงินทุนจากธนาคาร หรือบริษัทตัวแทนทางการเงินอื่น 
 • ผยแพร่คำเตือนเพื่อช่วยเหลือผู้ตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
 • ติดต่อกับบริษัทประกันภัยในกรณีเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต 

สำนักงานตัวแทนทางการทูตไม่สามารถ

 • ทำหน้าที่ขัดกับกฎหมายของประเทศที่ปฏิบัติงานอยู่ได้ 
 • จัดการหน้าที่อื่น ๆ นอกเหนือจากหน้าที่ของหน่วยงานราชการ 
 • ชำระค่าโรงแรม, โรงพยาบาล และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ, ค่าปรับ หรือ เงินค้ำประกัน
 • ชำระค่าตอบแทนแก่ทนายความหรือล่าม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
 • ให้การค้ำประกัน หรือ ทำสัญญาการจ่ายเงินล่วงหน้า
 • ทำหน้าที่เป็นทนาย หรือให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย
 • เข้าแทรกแซงการพิจารณาคดีในศาล หรือ เรียกร้องเนื้อหาเฉพาะจากคำตัดสินของศาล
 • ม่สามารถลปลดปล่อยผู้ถูกจับกุมหรือถูกคุมขังได้ 

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (กงสุลกิตติมศักดิ์)

 • สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สามารถแนะนำและช่วยเหลือในการติดต่อกับหน่วยราชการท้องถิ่น หรือ สถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์หรือสถานกงสุลที่ใกล้ที่สุด
 • โอกาสในการให้ความช่วยเหลือของสถานกงสุลกิตติมศักดิ์มีจำกัด และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ก็ไม่สามารถที่จะออกหนังสือเดินทางให้ได้ 
 • ความช่วยเหลือจากสำนักงานตัวแทนทางการทูตของประเทศกลุ่มนอร์ดิกและประเทศอื่น ๆ ในเขต EU
 • หากในประเทศนั้น ๆ ไม่มีสำนักงานตัวแทนทางการทูตของประเทศฟินแลนด์ สามารถขอความช่วยเหลือได้จากสำนักงานตัวแทนทางการทูตของประเทศกลุ่มนอร์ดิกหรือ หากอยู่ในประเทศนอกเขตสหภาพยุโรปสามารถขอความช่วยเหลือได้จากสำนักงานตัวแทนทางการทูตของประเทศสมาชิกของกลุ่ม EU อื่น ๆ ด้วย 
 • สำนักงานตัวแทนทางการทูตของประเทศฟินแลนด์ในต่างประเทศ 
 • คณะกรรมาธิการยุโรป: ความช่วยเหลือด้านกงสุลสำหรับพลเมืองของกลุ่มสหภาพยุโรปในต่างประเทศ