Fastställande av faderskap

Ett gällande faderskapsbeslut som utfärdats i en främande stat erkänns i regel i Finland utan skild bekräftelse. Behörig myndighet är magistraten.

Faderskap ska i allmänhet fastställas i den stat där barnet är bosatt och i enlighet med lagstiftningen i den staten. Ett beslut om faderskap som fattats i ett annat land och som är giltigt i det landet erkänns vanligtvis i Finland utan någon skild fastställelse.

Som faderskapsbeslut betraktas ett beslut av en domstol eller en annan myndighet samt fastställelse eller registrering av någon annan rättshandling, om förhållandet mellan barnet och mannen till följd av åtgärden betraktas som ett faderskapsförhållande i den stat där registreringen eller en annan åtgärd har utförts.

Vid behov kan Helsingfors tingrätt på ansökan fastställa om ett beslut om faderskap som fattats i ett annat land kan erkännas i Finland.

​​​Faderskapserkännande i Thailand

Ta kontakt med behöriga myndigheter i Thailand; District office (Amphoe) och Juvenile and Family Court.

De finska myndigheterna behöver barnets födelseattest om barnet är fött utom äktenskap, översatt till engelska, och i det fall att barnets far också är vårdnadshavare, vårdnadshavarintyg och faderskapsintyg (beslut över fastställt faderskap). Legalisera originaldokumenten och översättningarna till engelska hos det thailändska utrikesministeriet och därefter hos Finlands ambassad i Bangkok, för att de ska vara juridiskt giltiga i Finland. Se närmare anvisningar om legalisering(Länk till en annan webbplats.).

Så här anmäler du till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) om ett barns födelse utomlands(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).​​​​