Meddelande om skilsmässa till befolkningsdatasystemet

Om du är finsk medborgare och skiljer dig utomlands måste du meddela om detta till Finlands befolkningsdatasystem.

I princip erkänns alla beslut om skilsmässa fattade i andra stater utan skilt fastställande. Vid behov kan Helsingfors tingrätt på ansökan fastställa om ett skilsmässobeslut som fattats i ett annat land kan erkännas i Finland.

Skilsmässor som beviljats i EU efter 1.3.2001 gäller i Finland som sådana om det till beslutet fogats ett intyg enligt EU:s bestämmelser. Man får intyget av den myndighet som beviljat skilsmässan och det behöver inte översättas.

Över skilsmässa beviljad i ett annat land måste man ha ett officiellt legaliserat beslut i original eller en kopia bestyrkt i det land där beslutet getts. Beslutet ska vara översatt till finska, svenska eller engelska. Om översättningen är gjord utomlands måste också den vara legaliserad. En översättning av en auktoriserad översättare i Finland duger som sådan.

Skilsmässobeslut kan lämnas till ambassaden för att levereras vidare till Finland. Man kan också själv skicka beslutet till magistraten i västra Finland, enheten i Jakobstad (PB 26, 68601 Jakobstad), eller till magistraten i sin senaste hemkommun i Finland.

Finsk medborgares skilsmässa i Sverige

Då en finsk medborgare skiljer sig i Sverige informerar Skatteverket automatiskt Finlands ambassad i Stockholm. Eftersom personer med dubbelt medborgarskap endast är registrerade som svenska medborgare i Sverige skickas ingen information om ändring i dubbelmedborgares civilstånd till ambassaden.  Därför måste en dubbelmedborgare som skiljer sig i Sverige själv uppdatera sina uppgifter om civilstånd och eventuella namnbyten i det finska befolkningsdatasystemet. Ett personbevis där civilstånd och namnuppgifter framgår kan beställas från Skatteverket och skickas direkt till magistraternas enhet i Jakobstad, kontaktuppgifter finns på www.maistraatti.fi . Ett svenskt personbevis är giltigt i Finland och behöver inte översättas, det räcker med Skatteverkets stämpel och underskrift av handläggaren.