Medborgarskap

Barnets medborgarskap

Ett barn blir finsk medborgare om

 • mamman är finsk medborgare vid barnets födsel
 • pappan är finsk medborgare, mamman utländsk och föräldrarna är gifta med varandra vid barnets födsel.

Barn födda utanför äktenskap

Om ett barn föds utomlands och föräldrarna inte är gifta och bara pappan är finsk medborgare när barnet föds, måste faderskapet först fastställas i den stat barnet är bosatt enligt landets lagstiftning.

Efter det kan barnet få finskt medborgarskap genom anmälningsförfarande. Du kan lämna in medborgarskapsanmälan till Migrationsverket i Finland eller utomlands till Finlands ambassad, konsulat eller honorärkonsulat. Du kan lämna in anmälan endast om du är barnets officiella vårdnadshavare eller intressebevakare.

Anmälan ska lämnas in personligen och både vårdnadshavaren eller intressebevakaren och barnet måste vara på plats.

Kom ihåg att göra en anmälan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) om barn som fötts utomlands.

Medborgarskap genom anmälan eller ansökan

Finskt medborgarskap beviljas av Migrationsverket antingen genom anmälan eller ansökan. Om du är bosatt utomlands kan du lämna in en anmälan om medborgarskap för ett barn eller ett adoptivbarn, en anmälan om att återfå medborgarskap eller en ansökan om att bli befriad från finskt medborgarskap till en finsk ambassad, ett konsulat eller honorärkonsulat.

Lämna alltid in anmälan eller ansökan personligen. Migrationsverket (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)börjar inte behandla ärendet innan du har betalt behandlingsavgiften.

Närmare information om medborgarskapsfrågor, lagstiftning, expeditionsavgifter och blanketter hittar du på Migrationsverkets webbplats. (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Hur du behåller ditt finska medborgarskap när du fyller 22 år

En finsk medborgare som också har medborgarskap i en annan stat kan automatiskt förlora sitt finska medborgarskap vid 22 års ålder. Migrationsverket kontaktar dig om du riskerar att förlora medborgarskapet. Du kan behålla ditt finska medborgarskap om du har en tillräcklig anknytning till Finland(Länk till en annan webbplats.)

Närmare information hittar du på Myndigheten för digitalisering och Befolkningsdatas(Länk till en annan webbplats.) och Migrationsverkets webbplats(Länk till en annan webbplats.).
Anmälan: Behållande av finskt medborgarskap(Länk till en annan webbplats.).

Anmälningsformuläret kan fyllas i och skickas online till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata utan stark identifiering.

Beskickningen kan vidarebefordra din anmälan om att behålla medborgarskapet till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Anmälan är kostnadsfri.

Multimedborgare

Om du är medborgare i flera länder måste du själv ta reda på vilka rättigheter och skyldigheter du har i ditt andra hemland. Finlands ambassader och konsulat kan endast betjäna i ärenden som gäller finskt medborgarskap.

Om du som multimedborgare vistas i ditt andra hemland behandlas du enligt lokala lagar som landets egen medborgare. Då är Finlands utrikesministeriums möjligheter att ge konsulär hjälp i allmänhet tämligen begränsade.

Både Finland och Sverige tillåter dubbelt medborgarskap. En finsk medborgare som blir eller har blivit svensk medborgare 1.6.2003 eller senare, förlorar inte sitt finska medborgarskap.

Om du ansöker om medborgarskap i något annat land än Sverige och vill behålla ditt finska medborgarskap bör du ta reda om landets lagstiftning tillåter flerfaldigt medborgarskap.

Personer med flerfaldigt medborgarskap kan ha två (eller flera) pass, men för att undvika svårigheter rekommenderas att endast ett pass används vid en och samma resa.

Tidigare finsk medborgare

Om du tidigare varit finsk medborgare kan du få tillbaka medborgarskapet genom anmälan. Du kan lämna ansökan elektroniskt eller med pappersblanket och besöka beskickningen i Stockholm eller ett honorärkonsulat för identifiering.   
Närmare instruktioner:
Medborgarskapsanmälan – elektronisk ansökan (PDF) (Öppnar nytt fönster).
Medborgarskapsanmälan – pappersblankett (PDF) (Öppnar nytt fönster).

Barns medborgarskap, modern finsk medborgare

Om modern är finsk medborgare får barnet automatiskt finskt medborgarskap (gäller barn födda efter 1.9.1984).

Föräldrarna bör själva se till att barnet registreras i det finska befolkningsdatasystemet. Ett personbevis på barnet med föräldrarnas personuppgifter kan beställas från Skatteverket och skickas direkt till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Seinäjoki.  (Öppnar nytt fönster) Om föräldrarna inte är gifta vid barnets födelse ska man bifoga en sk. relationsbild 6471, med datum för erkännande av faderskap samt för beslut om gemensam vårdnad.

Barns medborgarskap, fadern finsk medborgare

Om fader är finsk medborgare får barnet automatiskt finskt medborgarskap ifall fadern är gift med modern.

Föräldrarna bör själva se till att barnet registreras i det finska befolkningsdatasystemet genom att skaffa ett personbevis på barnet med föräldrarnas personuppgifter från Skatteverket och skicka det till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Seinäjoki. Ett personbevis för fadern där det framgår vilket datum äktenskapet ingicks är bra att bifoga.

Om fader är finsk medborgare men inte gift med modern kan barnet få finskt medborgarskap genom anmälan: Medborgarskapsanmälan (fadern finsk medborgare) PDF (Öppnar nytt fönster)

Ifall anmälan inte görs och föräldrarna senare gifter sig, kan ett minderårigt barn under vissa förutsättningar få finskt medborgarskap från och med det datum äktenskapet ingicks.

Befrielse från finskt medborgarskap

Du kan befria dig från finskt medborgarskap genom att ansöka om befrielse på Migrationsverkets (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)blankett KAN_3. Ansökan lämnas personligen till Finlands ambassad i Stockholm, ett honorärt generalkonsulat eller honorärkonsulat i Sverige eller till polisen i Finland.

Handläggningsavgiften betalas på ambassaden med kort på plats. Om du lämnar in anmälan till ett honorärkonsulat ska handläggningsavgiften betalas i förväg på ambassadens konto och kvitto bifogas till anmälan.

Ta med giltig ID-handling. 

Behålla finskt medborgarskap som 18–22-åring

Om du har både finskt och utländskt dubbelmedborgarskap kan du förlora ditt finska medborgarskap automatiskt när du fyller 22 år. För att behålla det finska medborgarskapet krävs en tillräcklig anknytning till Finland, till exempel:

 • du är född i Finland och din hemkommun är i Finland när du fyller 22 eller

 • du har bott i Finland eller något annat nordiskt land (Island, Norge, Sverige eller Danmark) sammanlagt sju år innan du fyllde 22 år eller 

 • du har som 18–21-åring:

  • ansökt om eller fått finskt pass eller

  • fullgjort eller för tillfället fullgör värnplikt, frivillig militärtjänst för kvinnor eller civiltjänst i Finland, eller

  • har fått finskt medborgarskap genom ansökan eller anmälan, eller

  • har meddelat en finsk ambassad eller magistraten i Finland att du vill behålla ditt finska medborgarskap. Meddelandet görs skriftligen och fritt formulerat.

Värnplikt och dubbelt medborgarskap

En person som är bosatt i Sverige och har dubbelt - finskt och svenskt - medborgarskap är endast värnpliktig i sin bosättningsstat enligt den nordiska överenskommelsen 44/1968 som reglerar förhållandet mellan värnplikt och medborgarskap. Dubbelmedborgare kan själv välja att göra värnplikt i endera eller båda staterna han eller hon är medborgare i. Personer som är i värnpliktsålder och har dubbelt medborgarskap är skyldiga att meddela finska befolkningsdatasystemet eventuellt byte av medborgarskap och adress.

Kontroll av egna uppgifter i Finlands befolkningsdatasystem inkl. medborgarskap

Kontroll av personuppgifter (Finska medborgare kan kontrollera sina uppgifter avgiftsfritt en gång per år)

Anvisningar för överföring av utomlands bosatta finländares personuppgifter till befolkningsdatasystemet finns på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Alternativ:

 1. Via Befolkningsregistercentralens kostnadsfria digitala service(Länk till en annan webbplats.) kan du kontrollera vilka uppgifter som registrerats om dig i befolkningsdatasystemet och anmäla vissa ändringar.  För att logga in behöver du ett chipförsett identitetskort och kortläsare till datorn eller internetbankkod från Finland.
   
 2. Om du inte har tillgång till elektronisk identifiering kan du kontrollera dina uppgifter genom att personligen besöka Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas lokala enhet(Länk till en annan webbplats.)  eller skriva ut och fylla i blanketten (Länk till en annan webbplats.) och skicka den till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata DVV/Seinäjoki, PL 168, FI – 60101 SEINÄJOKI, FINLAND. Du kan även skanna eller ta en bild på blanketten och mejla den till [email protected]i  eller som krypterad e-post  https://turvaviesti.dvv.fi/(Länk till en annan webbplats.). Om du upptäcker några fel i uppgifterna om dig, vänligen kontakta DVV per telefon +358 295 536 230. 

Svenskt medborgarskap

Länsstyrelsen i ditt län tillhandahåller information om hur du ska gå till väga för att få svenskt medborgarskap genom anmälan till Länsstyrelsen(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).