Styrkande av avskrifter vid beskickningar

Till Notarius publicus uppgifter vid en beskickning hör bl.a. att bestyrka kopior av handlingar. Bestyrkandet av en kopia förutsätter att sökande förevisar den ursprungliga handlingen, av vilken det tagits en kopia eller fotokopia. Fotokopior kan också tas vid beskickningen.

Prislista

Bestyrkande av kopia

En kopias riktighet kan även styrkas av officiella notarien.

Ifall den part som begär om styrkande kräver att detta ska göras av den finska representationen, måste du personligen hämta detta från beskickningen eller honorärkonsulatet. Intyget är enligt serviceprislistan avgiftsbelagd notaries tjänst.

Honorärkonsulat i Sverige