Anmälan om barns födelse till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

För att ett barns födelse ska kunna antecknas i befolkningsdatasystemet i Finland måste barnets födelseattest sändas i original till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Den ursprungliga födelseattesten måste legaliseras eller förses med apostille  och om det är utfärdat på ett annat språk än finska, svenska eller engelska måste det göras en officiell översättning till något av dessa språk. Apostille är en auktoriserad stämpel på ett dokument som intygar att en signatur är äkta.

Om översättningen är görs utomlands måste också den legaliseras. En översättning av en auktoriserad översättare i Finland duger som sådan.

En födelseattest som utfärdas i ett EU-land behöver inte apostille och handlingen behöver inte översättas om det bifogats ett flerspråkigt standardformulär.

Anmälan om barns födelse i Sverige

Då en finsk medborgare föds i Sverige informerar Skatteverket automatiskt Finlands ambassad i Stockholm som i sin tur sänder informationen till Finland (Mydigheten för digitalisering och befolkningsdata). Eftersom personer med dubbelt medborgarskap endast är registrerade som svenska medborgare i Sverige skickas ingen information om dubbelmedborgares födsel till ambassaden.

Om ett barn från födeln får både finskt och svenskt medborgarskap måste föräldrarna själva anmäla barnets födsel till det finska befolkningsdatasystemet. Ett personbevis på barnet kan beställas från Skatteverket samt som bilaga relationsbild 6471 och skickas direkt till magistraternas enhet i Jakobstad, kontaktuppgifter finns på Mydigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbsida. Förutom personbevis på barnet och relationsbild 6471 är det bra att bifoga ett personbevis på fadern där äktenskapet till modern framgår. Svenskt personbevis är giltigt i Finland och behöver inte översättas, det räcker med Skatteverkets stämpel och underskrift av handläggaren.

Barn som föds i Sverige till en finsk far får finskt medborgarskap om fadern är gift med modern vid barnets födelse. 

Om fader är finsk medborgare men inte gift med modern kan barnet få finskt medborgarskap genom anmälan, se Instruktioner för medborgarskapsanmälan (fadern finsk medborgare) PDF

Ifall anmälan inte görs och föräldrarna senare gifter sig, kan ett minderårigt barn under vissa förutsättningar få finskt medborgarskap från och med det datum äktenskapet ingicks.

Se webbsidan för Mydigheten för digitalisering och befolkningsdata för mera information.