Anmälan om barns födelse till magistraten

För att ett barns födelse ska kunna antecknas i befolkningsdatasystemet i Finland måste barnets födelseattest sändas i original till magistraten.

Bifoga födelseattest i original eller en kopia styrkt av Finlands ambassad. Dokumentet måste vara legaliserat och om det är utfärdat på ett annat språk än finska, svenska eller engelska måste det göras en officiell översättning till något av dessa språk. Om översättningen är gjord utomlands måste också den vara legaliserad. En översättning av en auktoriserad översättare i Finland duger som sådan.

Anmälan om barns födelse i Sverige

Då en finsk medborgare föds i Sverige informerar Skatteverket automatiskt Finlands ambassad i Stockholm. Eftersom personer med dubbelt medborgarskap endast är registrerade som svenska medborgare i Sverige skickas ingen information om dubbelmedborgares födsel till ambassaden. Om ett barn från födeln får både finskt och svenskt medborgarskap måste föräldrarna själva anmäla barnets födsel till det finska befolkningsdatasystemet. Ett personbevis på barnet kan beställas från Skatteverket samt som bilaga relationsbild 6471 och skickas direkt till magistraternas enhet i Jakobstad, kontaktuppgifter finns på www.maistraatti.fi. Ett svenskt personbevis är giltigt i Finland och behöver inte översättas, det räcker med Skatteverkets stämpel och underskrift av handläggaren.

Barn som föds i Sverige till en finsk far får finskt medborgarskap om fadern är gift med modern vid barnets födelse. 

Barnets föräldrar måste själva anmäla barnets födsel till magistraten i Finland. Förutom personbevis på barnet och relationsbild 6471 är det bra att bifoga ett personbevis på fadern där äktenskapet till modern framgår. 

Om fader är finsk medborgare men inte gift med modern kan barnet få finskt medborgarskap genom anmälan, se Instruktioner för medborgarskapsanmälan (fadern finsk medborgare) PDF

Ifall anmälan inte görs och föräldrarna senare gifter sig, kan ett minderårigt barn under vissa förutsättningar få finskt medborgarskap från och med det datum äktenskapet ingicks.