Ansöka om ändring i viseringsbeslut

Att söka ändring i visumärenden  

Du kan begära omprövning av ett beslut om avslag, upphävande eller återkallande av visum (om du inte själv har begärt att visumet återkallas) hos den beskickning som har fattat beslutet. Anvisningar om hur man begär omprövning får du tillsammans med beslutet. En begäran om omprövning ska göras inom 30 dagar från det datum då du tog del av viseringsbeslutet. Begäran ska göras skriftligen på finska eller svenska.

Avslag, upphävande och återkallande av visering

För att du ska kunna beviljas visum måste du vistas eller bo lagligt i det land där du lämnar in viseringsansökan. Om förutsättningarna för beviljandet av visum inte uppfylls, görs avslag på ansökan. Den sökande får ett skriftligt meddelande om avslaget.

Avslaget beror på punkter som nämns i Schengenländernas gemensamma visumregler. Det kan exempelvis bero på att:

  • du inte har ett godkänt, giltigt resedokument
  • du inte har dokument som intygar vistelsens syfte och förutsättningar
  • du inte har tillräckliga tillgångar för ditt uppehälle
  • du inte har rätt att återvända till landet du reser ifrån, eller till att fortsätta till tredje land
  • det finns grundade skäl att tro att du inte tänker lämna Schengenområdet innan giltighetstiden i ditt visum löper ut
  • du kan också vara belagd med inreseförbud till Finland eller ett annat Schengenland, eller så kan du anses kunna äventyra något medlemslands allmänna ordning, nationella säkerhet eller internationella relationer.

Ett redan beviljat visum upphävs om det senare visar sig att förutsättningarna för beviljande inte uppfylldes då visumet beviljades.

Ett visum återkallas om förutsättningarna för utfärdandet inte fylls mera efter att det har beviljats.