Ansöka om pass för minderårig

Det är inte möjligt att anteckna barn i föräldrarnas pass eller identitetskort. Barnet skall vara personligen närvarande när ansökan om ett eget pass för barnet lämnas in.

Vårdnadshavarnas samtycke

För att kunna utfärda ett pass för en minderårig person krävs i regel alla vårdnadshavarnas samtycke.

Samtycket kan intygas skriftligen, om det är tillräckligt specificerat:

  • Vem eller vilka samtycket gäller (hela namnet och födelsedatum)
  • Hela namn, födelsedatum, kontaktuppgifter och underskrift för den som gett samtycke
  • Samtycket är skrivet på ett språk som handläggaren förstår (t.ex. finska, svenska, engelska)
  • Eventuella begränsningar beträffande giltighetstid eller område bör nämnas.

Om den som ansöker om pass är under 15 år, ska åtminstone den ena av vårdnadshavarna vara närvarande. En person som fyllt 15 år kan sköta sitt ärende på egen hand utan vårdnadshavare, om vårdnadshavaren gett sin skriftliga tillåtelse för detta och om den sökandes identitet kan bestyrkas.

Barnets registrering i befolkningsdatasystement i Finland

Obs: minderårigt barn ska vara registrerat i det finska befolkningsdatasystemet och även namnen och föräldrars uppgifter ska vara uppdaterade. Information om hur du kontrollerar uppgifter som finns om dig finns på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas websidor(Länk till en annan webbplats.).

Minderårigt barns ska ha med sig ett personbevis i vilket det framgår föräldrarnas personuppgifter (namn och personnummer). Personbeviset beställer du från skatteverket i Sverige per telefon, tfn: 0771-567 567.

Blankett: vårdnadshavarens medgivande

Vårdnadshavarna måste i regel ge sitt medgivande till pass och identitetskort för barn under 18 år. Den vårdnadshavare som inte är med vid ansökningstillfället, måste fylla i och underteckna blanketten för medgivande: Blankett för vårdnadshavares medgivande (Öppnar nytt fönster) (Word).