Ansöka om pass för minderårig

Det är inte möjligt att anteckna barn i föräldrarnas pass eller identitetskort. Barnet skall vara personligen närvarande när ansökan om ett eget pass för barnet lämnas in.

Vårdnadshavarnas samtycke

För att kunna utfärda ett pass för en minderårig person krävs i regel alla vårdnadshavarnas samtycke.

Samtycket kan intygas skriftligen, om det är tillräckligt specificerat:

  • Vem eller vilka samtycket gäller (hela namnet och födelsedatum)
  • Hela namn, födelsedatum, kontaktuppgifter och underskrift för den som gett samtycke
  • Samtycket är skrivet på ett språk som handläggaren förstår (t.ex. finska, svenska, engelska)
  • Eventuella begränsningar beträffande giltighetstid eller område bör nämnas.

Vårdnadshavare kan bli ombedda att infinna sig på platsen för att identifiera barnet.

Undantag

  • Barn kan få pass utan den andra vårdnadshavarens samtycke bara av särskilda skäl, t.ex. om det inte på grund av resa, sjukdom eller annan liknande orsak går att få dennes samtycke.
  • Ett minderårigt barn kan få pass också om den andra vårdnadshavaren vägrar ge sitt samtycke.
Passlagen (11§): ”Om en vårdnadshavare vägrat ge sitt samtycke kan pass ändå utfärdas för en minderårig, om det klart skulle strida mot barnets bästa att inte utfärda pass och om det kan anses uppenbart att barnet inte i strid med någon vårdnadshavares samtycke annat än tillfälligt förs till en annan stat”.

Den myndighet som utfärdar passet ska utreda frågan om barnets bästa.
Se Finlex: ansökan om pass för minderårig 7 § och Utfärdande av pass för minderåriga 11 §

Blankett: vårdnadshavarens medgivande

Vårdnadshavarna måste i regel ge sitt medgivande till pass och identitetskort för barn under 18 år. Den vårdnadshavare som inte är med vid ansökningstillfället, måste fylla i och underteckna blanketten för medgivande: Blankett för vårdnadshavares medgivande (Word).