18.8.2023

Sverige: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Enligt svenska Säkerhetspolisen Säpo har terrorhotnivån för Sverige höjts till nivå fyra på en femgradig skala. Detta innebär i praktiken att Säkerhetspolisen anser att det i Sverige finns ett konkret hot om terrorattentat. Höjningen av nivån baserar sig på myndigheternas helhetsbedömning av läget. Det rekommenderas att resenärerna följer de svenska myndigheternas anvisningar och rekommendationer.
https://sakerhetspolisen.se/ovriga-sidor/nyheter/nyheter/2023-08-17-hojning-av-terrorhotnivan-till-hogt-hot.html(Länk till en annan webbplats.)

Aktuellt

På sistone har det förekommit våldsamma demonstrationer i Sverige. Aktuell information hittar du på webbplatsen för polisen i Sverige: https://polisen.se(Länk till en annan webbplats.).

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Allmänt kan man betrakta Sverige som ett tryggt resmål. Enligt Säkerhetspolisen i Sverige har risken för terrorattentat och extremistgruppers verksamhet ökat. Sammandrabbningar och skjutningar på grund av gängkriminalitet kan i värsta fall orsaka farliga situationer också för turister, särskilt i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Det allmänna nödnumret i Sverige är 112.

I icke brådskande situationer är polisens tfn 114 14. För samtal från utlandet är numret +46 77 114 1400.

Nödställda resenärer kan få hjälp av ambassaden men också av den lokala polisen och de lokala sociala myndigheterna. Fråga mera på den närmaste socialjouren:

• adressen i Stockholm:
Socialjouren, Brännkyrkagatan 123, Södermalm, tfn +46 8 508 40000.
Du kan ringa kund- och telefontjänsten dygnet runt.

• adressen i Göteborg
Socialjouren, Stora Badhusgatan 14, Göteborg, tfn +46 31 365 8700.
Kundtjänst mån-fre 8-3:30, lör-sön 9-3:30 Du kan ringa telefontjänsten dygnet runt.

Brottsligheten

Om du råkar ut för ett brott ska du alltid göra en anmälan hos den närmaste polisstationen och be om en kopia på anmälan som du behåller själv. Om ditt pass, identitetskort eller körkort försvinner ska du göra en polisanmälan både i Sverige och Finland för att förhindra möjligt missbruk.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Gränsen för rattfylleri är 0,2 promille.

Taxipriserna är avreglerade i Sverige. För att undvika orimliga kostnader ska du endast använda kända taxibolag och fråga om priset på förhand.

I Sverige är det obligatoriskt att använda vinterdäck 1.12–31.3. Bestämmelsen gäller också fordon registrerade utomlands. https://www.transportstyrelsen.se/vinterdack(Länk till en annan webbplats.)

Hälsoläget

Medborgare i de nordiska länderna – både de som är på tillfälligt besök och de som är bosatta i landet – får vid behov nödvändig läkarvård.

Ambassaden rekommenderar att alla skaffar ett europeiskt sjukvårdskort (EHIC). Med det avgiftsfria kortet som beviljas av Folkpensionsanstalten får den resande nödvändig vård i akuta sjukdomsfall på samma villkor och till samma pris som landets invånare. Sjukvårdskortet ersätter dock inte en reseförsäkring eller sjuktransporter från utlandet till hemlandet. Mer information om det europeiska sjukvårdskortet finns på Folkpensionsanstaltens webbplats: https://www.kela.fi/web/sv/europeiska-sjukvardskortet(Länk till en annan webbplats.)

Man kan följa på svenska de lokala myndigheternas meddelanden på följande webbplatser:

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Inresebestämmelser

På grund av terrordådet i Stockholm 7 april 2017 har Sverige inlett inre gränskontroller och dessa fortsätter enligt justitieministeriets beslut ända fram till 11 november 2023.
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/05/aterinford-tillfallig-granskontroll-vid-inre-grans/(Länk till en annan webbplats.)

Beslutet innebär att kontroller kan utföras både vid in- och utresan. Kontroller kan utföras också vid resor mellan Sverige och övriga nordiska länderna samt EU-länderna. Polisen i Sverige rekommenderar att man alltid har sitt pass eller ett nationellt id-kort med sig. För nordiska medborgare räcker ett körkort. Vid behov måste man kunna styrka sitt medborgarskap.

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/(Länk till en annan webbplats.)

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post [email protected].