Wniosek o wydanie paszportu osobie podlegającej obowiązkowej służbie wojskowej

Jeżeli w momencie składania wniosku o paszport podlegasz obowiązkowi służby wojskowej, musisz przedstawić dowody na to, że nie ma przeszkód do jego wydania, o których mowa w Ustawie o paszportach. Jeżeli nie przedstawisz takich dowodów, osoba rozpatrująca wniosek w Ministerstwie Spraw Zagranicznych zwróci się o odpowiednie informacje, przed wydaniem paszportu, do stosownych władz fińskich.

Dowód braku przeciwskazań może mieć postać:

  • paszportu wojskowego

  • zaświadczenia o powołaniu do służby lub innej podobnej decyzji wydanej osobie zwolnionej ze służby wojskowej w czasach pokoju

  • zaświadczenia o powołaniu do służby wydanego osobie całkowicie zwolnionej ze służby wojskowej

  • zaświadczenia o braku przeciwskazań wydanego przez organ wojskowy

  • zaświadczenia o odbyciu cywilnej służby zastępczej.