Wniosek o wydanie paszportu dla dziecka

Dzieci nie są wpisywane do paszportów rodziców. Dziecko musi być obecne przy składaniu wniosku o paszport dla osoby niepełnoletniej.

Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych

Co do zasady, paszporty dla osób niepełnoletnich są wydawane za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

Taka zgoda musi być uzyskana od wszystkich rodziców lub opiekunów prawnych dziecka. Zgoda może zostać również udzielona na piśmie, pod warunkiem zachowania wystarczającego stopnia jej szczegółowości:

  • Zgoda musi określać osobę, której dotyczy (pełne imię i nazwisko oraz data urodzenia).

  • Zgoda musi zawierać pełne imię i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe oraz podpis osoby, która jej udziela.

  • Zgoda musi być spisana w języku zrozumiałym dla pracownika ambasady (np. fińskim, szwedzkim, angielskim).

  • W zgodzie należy zawrzeć ewentualne ograniczenia dotyczące okresu lub regionu jej obowiązywania.

Rodzic lub opiekun prawny może zostać poproszony o stawienie się osobiście, w celu zidentyfikowania dziecka.