Rejestracja zgonu w Systemie Informacji o Ludności

W przypadku zgonu, do którego doszło za granicą, można uzyskać pomoc w fińskiej placówce dyplomatycznej działającej w danym kraju. Fińska placówka dyplomatyczna może w razie konieczności pomóc w dokonaniu ustaleń związanych z pogrzebem, kremacją lub transportem ciała do kraju, postępując zgodnie z życzeniami rodziny.

Jeżeli ciało jest transportowane do Finlandii w trumnie lub urnie, akt zgonu wystawia fiński patolog sądowy.

W pozostałych przypadkach, rodzina zmarłego musi upewnić się, że data zgonu zostanie odnotowana w Fińskim Systemie Informacji o Ludności (Väestötietojärjestelmä).  Informację o zgonie obywatela fińskiego za granicą należy przekazać do Lokalnego Urzędu Stanu Cywilnego (Digital and Population Data Agency(Link do innej witryny WWW.) (otwiera nowe okno)). Można ją też przekazać osobiście/za pośrednictwem poczty fińskiej placówce dyplomatycznej za granicą, skąd zostanie przesłana do Lokalnego Urzędu Stanu Cywilnego.

Do powiadomienia należy załączyć oryginał aktu zgonu lub jego kopię poświadczoną w fińskiej placówce dyplomatycznej. Jeśli dokument został wydany w języku innym niż fiński, szwedzki bądź angielski, należy przedstawić jego tłumaczenie przysięgłe na jeden z powyższych języków. Tłumaczenia wykonane za granicą muszą zostać uwierzytelnione. Tłumaczenia wykonane przez tłumacza przysięgłego w Finlandii nie wymagają uwierzytelnienia.

Koszty wystawienia aktu zgonu oraz jego tłumaczenia i uwierzytelnienia ponosi rodzina zmarłego.