Rejestracja narodzin dziecka w Systemie Informacji o Ludności

Fakt narodzin fińskiego obywatela za granicą należy zgłosić do Fińskiego Systemu Informacji o Ludności (Väestötietojärjestelmä). Możesz przesłać oryginał aktu urodzenia, uwierzytelniony w kraju zamieszkania, do Lokalnego Urzędu Stanu Cywilnego lub do najbliższej fińskiej ambasady.

O narodzinach fińskich obywateli za granicą należy poinformować Lokalny Urząd Stanu Cywilnego (Digital and Population Data Agency(Link do innej witryny WWW.) (otwiera nowe okno)). Odpowiednie powiadomienie można również dostarczyć do fińskiej ambasady (osobiście lub drogą pocztową), w celu jego przekazania do Lokalnego Urzędu Stanu Cywilnego.

Do powiadomienia należy załączyć oryginalny akt urodzenia, lub jego kopię poświadczoną w fińskiej placówce dyplomatycznej. Dokument musi zostać uwierzytelniony. Jeżeli został on wydany w języku innym niż fiński, szwedzki bądź angielski, należy przedstawić jego tłumaczenie przysięgłe na jeden z powyższych języków. Tłumaczenia wykonane za granicą muszą również zostać uwierzytelnione. Tłumaczenia wykonane przez tłumacza przysięgłego w Finlandii nie wymagają uwierzytelnienia.

Dziecko jest obywatelem Finlandii, jeżeli w chwili narodzin dziecka

  • matka dziecka była obywatelką Finlandii lub

  • ojciec dziecka był obywatelem Finlandii, matka dziecka obywatelem innego państwa i rodzice byli w związku małżeńskim.

Dziecko narodzone poza związkiem małżeńskim

W przypadku narodzin dziecka poza związkiem małżeńskim, gdy ojciec dziecka jest obywatelem Finlandii, wymagane jest potwierdzenie uznania ojcostwa . Po tym można rozpocząć procedurę zgłoszenia obywatelstwa(Link do innej witryny WWW.) (otwiera nowe okno) dziecka (dotyczy to jedynie dzieci narodzonych po 1 czerwca 2003 r.) .

Zgłoszenie można złożyć za pośrednictwem Fińskiej Służby Imigracyjnej (Link do innej witryny WWW.) (otwiera nowe okno) w Finlandii, lub w fińskiej placówce dyplomatycznej lub w fińskim konsulacie honorowym za granicą. Proces może rozpocząć tylko prawny opiekun dziecka. Zgłoszenie należy zostawić osobiście. Zarówno dziecko, jak i prawny opiekun dziecka muszą być obecni przy przekazywaniu zgłoszenia.