Rejestracja narodzin dziecka w Systemie Informacji o Ludności

Fakt narodzin fińskiego obywatela za granicą należy zgłosić do Fińskiego Systemu Informacji o Ludności (Väestötietojärjestelmä). Możesz przesłać oryginał aktu urodzenia, uwierzytelniony w kraju zamieszkania, do Lokalnego Urzędu Stanu Cywilnego lub do najbliższej fińskiej ambasady.

O narodzinach fińskich obywateli za granicą należy poinformować Lokalny Urząd Stanu Cywilnego (Digital and Population Data Agency). Odpowiednie powiadomienie można również dostarczyć do fińskiej ambasady (osobiście lub drogą pocztową), w celu jego przekazania do Lokalnego Urzędu Stanu Cywilnego.

Do powiadomienia należy załączyć oryginalny akt urodzenia, lub jego kopię poświadczoną w fińskiej placówce dyplomatycznej. Dokument musi zostać uwierzytelniony. Jeżeli został on wydany w języku innym niż fiński, szwedzki bądź angielski, należy przedstawić jego tłumaczenie przysięgłe na jeden z powyższych języków. Tłumaczenia wykonane za granicą muszą również zostać uwierzytelnione. Tłumaczenia wykonane przez tłumacza przysięgłego w Finlandii nie wymagają uwierzytelnienia.

Dziecko jest obywatelem Finlandii, jeżeli w chwili narodzin dziecka

  • matka dziecka była obywatelką Finlandii lub

  • ojciec dziecka był obywatelem Finlandii, matka dziecka obywatelem innego państwa i rodzice byli w związku małżeńskim.

Dziecko narodzone poza związkiem małżeńskim

W przypadku narodzin dziecka poza związkiem małżeńskim, gdy ojciec dziecka jest obywatelem Finlandii, wymagane jest potwierdzenie uznania ojcostwa . Po tym można rozpocząć procedurę zgłoszenia obywatelstwa dziecka (dotyczy to jedynie dzieci narodzonych po 1 czerwca 2003 r.) .

Zgłoszenie można złożyć za pośrednictwem Fińskiej Służby Imigracyjnej w Finlandii, lub w fińskiej placówce dyplomatycznej lub w fińskim konsulacie honorowym za granicą. Proces może rozpocząć tylko prawny opiekun dziecka. Zgłoszenie należy zostawić osobiście. Zarówno dziecko, jak i prawny opiekun dziecka muszą być obecni przy przekazywaniu zgłoszenia.