W przypadku wystąpienia kłopotów za granicą: służby konsularne w placówkach dyplomatycznych

Placówki dyplomatyczne mają obowiązek udzielać porad i pomocy odbiorcom usług konsularnych tak, by mogli oni samodzielnie załatwić sprawę, z którą się zwracają. Placówki te pomagają ponadto obywatelom Finlandii oraz cudzoziemcom mieszkającym w Finlandii w przypadku wystąpienia kłopotów za granicą. Jeżeli na terenie danego państwa nie ma fińskiej placówki dyplomatycznej, pomoc można uzyskać również od placówek dyplomatycznych innych państw nordyckich, zaś przebywając poza obszarem Unii Europejskiej również od placówek dyplomatycznych innych państw członkowskich UE.

Co wchodzi w zakres świadczonych usług konsularnych?

Placówki dyplomatyczne lub konsularne mogą

 • pomóc osobie, która zachorowała, uczestniczyła w wypadku lub stała się ofiarą przestępstwa w uzyskaniu opieki medycznej lub udzielić innej, niezbędnej w danej sytuacji pomocy.

 • pomóc osobom znajdującym się w sytuacjach awaryjnych i kryzysowych, a także osobom pozbawionym wolności w skontaktowaniu się z ich najbliższymi.

 • wydać tymczasowy paszport umożliwiający powrót do kraju, zastępujący dokument, który został zagubiony, skradziony, zniszczony lub którego termin ważności wygasł (konsulaty honorowe nie mogą wydawać paszportów).

 • udzielić porady co do sposobów uzyskania pieniędzy za pośrednictwem banku lub innej usługi umożliwiającej przesyłanie środków finansowych.

 • przekazać fundusze przeznaczone na pomoc osobom znajdującym się w wyjątkowej sytuacji.

 • skontaktować się z firmą ubezpieczeniową w przypadku choroby lub śmierci.

Placówki dyplomatyczne lub konsularne nie mogą

 • działać z naruszeniem prawa kraju gospodarza.

 • wykonywać zadań leżących w gestii innych władz.

 • regulować rachunków za hotele, szpitale oraz inne usługi, a także uiszczać mandatów i wpłacać kaucji.

 • opłacać wydatków poniesionych w związku z wynajęciem prawnika lub tłumacza.

 • udzielać gwarancji ani podejmować zobowiązań finansowych.

 • działać w roli adwokata lub radcy prawnego.

 • interweniować w postępowaniu sądowym lub domagać się od sądu wydania konkretnej decyzji.

 • decydować o zwolnieniu osoby aresztowanej lub skazanej na karę więzienia.

Konsulaty honorowe (konsule honorowi)

 • Konsulaty honorowe mogą służyć poradą i pomocą w kontaktach z lokalnymi władzami lub też w nawiązaniu kontaktu z najbliższą fińską ambasadą bądź konsulatem

 • Możliwości świadczenia pomocy, jakie mają konsulaty honorowe są ograniczone - na przykład nie mogą one wydawać paszportów.