W przypadku wystąpienia kłopotów za granicą: służby konsularne w placówkach dyplomatycznych

Fińskie zagraniczne placówki konsularne i dyplomatyczne zajmują się udzielaniem porad oraz pomocy odbiorcom usług konsularnych, tak by mogli oni samodzielnie załatwić sprawy, z którymi się zwracają. Placówki te pomagają ponadto obywatelom Finlandii, w przypadku wystąpienia kłopotów za granicą.

Co wchodzi w zakres świadczonych usług konsularnych?

Placówki dyplomatyczne lub konsularne mogą

 • pomóc osobie, która zachorowała, uczestniczyła w wypadku lub stała się ofiarą przestępstwa w uzyskaniu opieki medycznej lub udzielić innej, niezbędnej w danej sytuacji pomocy.

 • pomóc osobom znajdującym się w sytuacjach awaryjnych i kryzysowych, a także osobom pozbawionym wolności w skontaktowaniu się z ich najbliższymi.

 • wydać tymczasowy paszport umożliwiający powrót do kraju, zastępujący dokument, który został zagubiony, skradziony, zniszczony lub którego termin ważności wygasł (konsulaty honorowe nie mogą wydawać paszportów).

 • udzielić porady co do sposobów uzyskania pieniędzy za pośrednictwem banku lub innej usługi umożliwiającej przesyłanie środków finansowych.

 • przekazać fundusze przeznaczone na pomoc osobom znajdującym się w wyjątkowej sytuacji.

 • skontaktować się z firmą ubezpieczeniową w przypadku choroby lub śmierci.

Placówki dyplomatyczne lub konsularne nie mogą

 • działać z naruszeniem prawa kraju gospodarza.

 • wykonywać zadań leżących w gestii innych władz.

 • regulować rachunków za hotele, szpitale oraz inne usługi, a także uiszczać mandatów i wpłacać kaucji.

 • opłacać wydatków poniesionych w związku z wynajęciem prawnika lub tłumacza.

 • udzielać gwarancji ani podejmować zobowiązań finansowych.

 • działać w roli adwokata lub radcy prawnego.

 • interweniować w postępowaniu sądowym lub domagać się od sądu wydania konkretnej decyzji.

 • decydować o zwolnieniu osoby aresztowanej lub skazanej na karę więzienia.

Konsulaty honorowe (konsule honorowi)

 • Konsulaty honorowe mogą służyć poradą i pomocą w kontaktach z lokalnymi władzami lub też w nawiązaniu kontaktu z najbliższą fińską ambasadą bądź konsulatem

 • Możliwości świadczenia pomocy, jakie mają konsulaty honorowe są ograniczone - na przykład nie mogą one wydawać paszportów.