Rejestracja małżeństwa w Systemie Informacji o Ludności

Jeżeli jesteś obywatelem Finlandii i zawrzesz małżeństwo za granicą, musisz zgłosić ten fakt do Fińskiego Systemu Informacji o Ludności (Väestötietojärjestelmä).

Jeżeli ślub jest zawierany przed zagranicznym organem publicznym, zapytaj osobę udzielającej małżeństwa o to, jakie dokumenty są niezbędne. Fińskie zaświadczenie o braku przeciwskazań może być zamawiane w wielu językach w Lokalnym Urzędzie Stanu Cywilnego (Digital and Population Data Agency(Link do innej witryny WWW.) (otwiera nowe okno)) właściwym dla miejsca twojego zamieszkania. Dokumenty, które są wykorzystywane za granicą muszą zostać uwierzytelnione.

Niektórzy duchowni pracujący wśród obywateli Finlandii przebywającymi za granicą, zatrudnieni przez Fiński Ewangelicki Kościół Luterański, mają prawo do udzielania małżeństwa za granicą. Dodatkowe informacje można uzyskać na tej stronie internetowej(Link do innej witryny WWW.) (otwiera nowe okno).

Nie można zawrzeć małżeństwa w fińskiej ambasadzie.

Zgłaszanie małżeństwa w Lokalnym Urzędzie Stanu Cywilnego

W przypadku małżeństwa zawartego przez obywatela Finlandii za granicą, (Link do innej witryny WWW.) (otwiera nowe okno) należy poinformować o tym Lokalny Urząd Stanu Cywilnego . Odpowiednie powiadomienie można również dostarczyć do fińskiej ambasady (osobiście lub drogą pocztową), w celu jego przekazania do Lokalnego Urzędu Stanu Cywilnego.

Do powiadomienia należy załączyć oryginalne świadectwo ślubu lub jego kopię poświadczoną w fińskiej placówce dyplomatycznej. Dokument musi zostać uwierzytelniony. Jeżeli został on wydany w języku innym niż fiński, szwedzki bądź angielski, należy przedstawić jego tłumaczenie przysięgłe na jeden z powyższych języków. Tłumaczenia wykonane za granicą muszą również zostać uwierzytelnione. Tłumaczenia wykonane przez tłumacza przysięgłego w Finlandii nie wymagają uwierzytelnienia.