Församlingsarbete

Det finskspråkiga, kyrkliga arbetet i Tyskland erbjuder finskspråkiga som bor i landet möjligheten att bekänna sin tro på sitt modersmål. Det förmedlar finsk, kyrklig tradition och finsk kultur samt följer samtidigt med vad som händer inom hemlandets kyrka. Arbetet är tvåspråkigt och öppet för alla. Målet för arbetet är att stöda de finska invandrarnas inlemmande i Tysklands kyrkliga och samhälleliga liv. Viktigt är också samarbetet med lokala tyska församlingar, andra utländska församlingar, andra organisationer för finländare i utlandet samt med finska institutioner som arbetar i Tyskland.

Det finska kyrkliga arbetet har organiserat sig som en förening, vilken är arbetets centrum (SKTK) – Zentrum der finnischen kirchlichen Arbeit e.V. (ZFKA). Föreningens medlemmar är de 20 finska församlingarna, som finns utspridda över Tyskland. Församlingarnas verksamhet baserar sig på församlingsmedlemmarnas frivilligt påtagna ansvar. För det pastorala arbetet ansvarar fyra finska präster som är placerade i Berlin, Köln, Frankfurt a. M. och Hamburg. 

Till församlingsarbetet hör finska gudstjänster, barn-, ungdoms-, och skriftskolverksamhet, utbildning av förtroendevalda och seminarier, information samt som diakoniarbete s.k. grannarbete. Inom SKTK fungerar också 22 finska språkskolor.