Utfärdandet av intyg över innehållet i handlingar vid beskickningar

Till Notarius publicus uppgifter hör bl.a. att utfärda intyg över innehållet i handlingar som framlagts. Utfärdandet av intyg över innehållet i en handling kan vara en redogörelse av innehållet i handlingen som sådant eller delvis eller ett utdrag ur handlingen. Intyget gäller bara innehållet i handlingen. Däremot är det inte möjligt att utfärda intyg på riktigheten på handlingens form eller dess behörighet.

Ambassaden legaliserar dokument (intygar innehållets riktighet) efter övervägande. Intygen är avgiftsbelagda (se Avgiftslistan) om inte annat bestämts i förordningen om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer.

Blankett för uppgifter om vigsel

Varje stat har sina egna krav på vilka handlingar som krävs för ingående av äktenskap i staten I fråga. Hindersprövningen görs I det land där ni vigs. Vid vigsel inför en utländsk myndighet ska du av den som förrättar vigseln ta reda på vilka handlingar som behövs (District office i Thailand).

I allmänhet ska både du och din make bevisa att ingendera har ett gällande äktenskap. Du kan begära ett intyg över att du enligt finsk lag har rätt att ingå äktenskapet utomlands från Myndigheten för Digitalisering och befolkninsdata https://dvv.fi/sv/intyg-over-ratt-enligt-finsk-lag-att-inga-aktenskap-utomlands-(Länk till en annan webbplats.) eller från din egen församling i Finland                                                      

Ett intyg över rätt enligt finsk lag att ingå äktenskap utomlands måste vara flerspråkigt, signerat och originalt. Intyget är giltigt I fyra månade. De intyg som används i Thailand måste legaliseras först på Finlands utrikesministerium och sedan på Thailands ambassad i Helsingfors. Finlands Ambassad i Bangkok är inte en behörig myndighet att legalisera handlingar som utfärdats av finska myndigheter.

Om de thailändska myndigheterna kräver en handling som upprättats vid ambassaden som bilaga till det legaliserade intyget, skall du reservera tid på ambassaden att fylla i blanketten för uppgifter om vigsel och bekräfta underskriften. När du besöker ambassaden ska du ta med dig det ursprungliga intyget och ditt pass.

Om de thailändska myndigheterna kräver att handlingarna översätts til thailändska, var vänlig kontakta Thailands utrikesministerium för närmare anvisningar. Kontrollera alltid hos den behöriga myndigheten att du har de dokument som behövs för att registrera äktenskapet i Thailand.

Finska medborgare är skyldiga att anmäla äktenskap utomlands till myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Ett äktenskapsintyg som utfärdats av en thailändsk myndighet ska översättas till engelska (om originalspråket är thailändska) och legaliseras (både originalintyget och översättningen) vid Thailands utrikesministerium och därefter vid Finlands ambassad i Bangkok.

Intyg över inkomster

Ambassaden kan utfärda ett intyg över en persons inkomster utgående från ett tillförlitligt och färskt pensionsutdrag som har utfärdats av den som betalar ut personens lön eller pension. I praktiken ska intyget vara originalt och undertecknat. Ambassaden  har inte möjligheter att kontrollera med utfärdaren om intyget stämmer överens med verkligheten, eller om utfärdaren har rätt att ge intyg av detta slag.

När man anhåller om uppehållsvisum i Thailand är det alltid den sökande själv som är ansvarig för de uppgifter som ges till de behöriga myndigheterna.

Legalisering av faktiskt föreliggande situation

Intyg över faktiskt föreliggande situation utfärdas inte som bevis för rättslig kvalifikation, eller i rättsligt hänseende.

Vid behov utfärdar ambassaden intyg om att nytt pass har beviljats. Det intygar att personen vid den tidpunkt som passet utfärdades var finsk medborgare, vilket har antecknats i passet. Detta intyg är avgiftsfritt.

Ambassaden får ofta förfrågningar om intyg över faktiskt föreliggande situationer, som stationeringslandet myndigheter bäst lämpar sig för att intyga. Vänd dig till den behöriga myndigheten, till exempel till Thailands immigrationsmyndighet om du behöver ett intyg över din bosättningsort.