Todistuksen antaminen asiakirjan sisällöstä edustustossa

Todistuksen antaminen asiakirjan sisällöstä voi olla selostus asiakirjan sisällöstä sellaisenaan tai osittain taikka ote asiakirjasta. Todistus koskee vain asiakirjan sisältöä. Sen sijaan todistusta asiakirjan muodon oikeellisuudesta tai sen pätevyydestä ei ole mahdollista antaa.

Suurlähetystö myöntää todistuksen asiakirjan sisällöstä harkintansa mukaan. Todistukset ovat pääasiallisesti maksullisia (Palveluhinnasto).

Avioitumistietojen ilmoittamislomake

Tarvitset seuraavat asiakirjat avioliiton solmimiseksi ja rekisteröimiseksi Thaimaassa.

  • monikielinen esteettömyystodistus Suomesta, maistraatista tai seurakunnasta (todistus Suomen lain mukaisesta oikeudesta solmia avioliitto ulkomaan viranomaisen edessä)
  • ajantasainen ja luotettava todistus tuloista alkuperäisesti englanninkielisenä (työnantajalta, eläkkeenmaksajalta, kirjanpitäjältä tms.)
  • kahden Suomessa asuvan täysi-ikäisen Suomen kansalaisen allekirjoittama suositus avioliitosta. Suosituksessa mainitaan suosittelijoiden nimet ja osoitteet sekä keiden välillä avioliittoa suositellaan. Suosituskirje saa olla vapaamuotoinen, suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen ja sen tulee olla päivätty ja allekirjoitettu
  • passi
  • osoite- ja ammattitiedot kirjallisesti oman ilmoituksen mukaan
  • tieto vihkivästä rekisteritoimistosta (District office), oman ilmoituksen mukaan

Kaikkien asiakirjojen tulee olla alkuperäisiä.

Thaimaalainen osapuoli esittää suurlähetystössä passinsa tai henkilötodistuksensa. Jos molemmat osapuolet ovat Suomen kansalaisia, kumpikin esittää kaikki yllämainitut asiakirjat.

Asiakkaan täytettyä ns. avioitumistietolomakkeen, edustusto todistaa lomakkeella asiakkaan allekirjoituksen oikeaksi.

Viranomaisten asiakirjavaatimukset voivat muuttua.

Selvitä tarvittavat asiakirjat aina toimivaltaiselta viranomaiselta.

Tulotodistus

Suurlähetystö voi antaa todistuksen henkilön tuloista luotettavan ja ajankohtaisen palkka- tai eläkevakuutusyhtiön antaman tulotodistuksen perusteella. Käytännössä todistuksen tulee olla alkuperäinen ja allekirjoitettu. Suurlähetystöllä ei ole mahdollisuutta tarkistaa todistuksen antajalta tulojen paikkansapitävyyttä tai hänen oikeuttaan antaa tämän laatuisia todistuksia.

Thaimaan oleskeluviisumia haettaessa henkilö vastaa aina itse antamistaan tiedoista toimivaltaiselle viranomaiselle.

Todistus asiaintilasta

Todistusta ei anneta asiantilan oikeudellisesta pätevyydestä tai esimerkiksi oikeudellisesta merkityksestä.

Suurlähetystö laatii tarvittaessa todistuksen uuden passin myöntämisestä, jolloin todistetaan, että henkilö on passiin tehdyn merkinnän perusteella passin myöntämishetkellä ollut Suomen kansalainen. Todistus on maksuton.

Suurlähetystöltä pyydetään usein todistusta tosiasiallisista olosuhteista, joista asemamaan viranomainen on soveliain antamaan todistuksen. Käänny toimivaltaisen viranomaisen puoleen esimerkiksi asuinpaikkatodistuksen hankkimiseksi Thaimaan maahanmuuttovirastolle.