Viza dhe leja e qëndrimit të një anëtari të familjes së një shtetasi finlandez

Në përputhje me nenin 37 të Ligjit për të Huajt (Ulkomaalaislaki 301/2004), anëtarët e familjes të një shtetasi finlandez konsiderohen: 

  • Bashkëshorti/ja i një shtetasi finlandez 
  • Personi i regjistruar në partneritet me një shtetas finlandez 
  • Fëmiu i pamartuar nën 18 vjeç, kujdestari apo bashkëshorti i kujdestarit i të cilit banon në Finlandë 
  • nëse personi që banon në Finlandë është i mitur, kujdestari i tij/saj është anëtar i familjes 

Personat që jetojnë si në një marrëdhënie martesore dhe që ndajnë të njëjtën shtëpi/ familje janë të krahasueshme me një çift të martuar pavarësisht nga gjinia e tyre, me kusht që ata të kenë jetuar së bashku për të paktën dy vjet. Kërkesa dyvjeçare nuk zbatohet nëse personat kanë një fëmijë në mbikqyrjen e tyre të përbashkët ose nëse ka arsye të tjera të rënda. 

Kërkesa për leje qëndrimi nga një anëtar i familjes i cili është shtetas i vendeve që kanë nevojë për vizë 

Nëse jeni anëtar i familjes së një shtetasi finlandez dhe keni ndërmend të udhëtoni në Finlandë për një periudhë kohore më të gjatë se tre muaj, ju lutemi ndiqni udhëzimet në paragrafin 1 ose 2 :. 

Kërkesa për leje qëndrimi nga anëtari i familjes i cili është i liruar nga kërkesa për vizë 

Nëse nuk keni nevojë për vizë për Finlandë, ju mund të qëndroni atje për 90 ditë në maksimum. 

Nëse jeni anëtar i familjes së një shtetasi finlandez dhe keni ndërmend të udhëtoni në Finlandë për një qëndrim më të gjatë se tre muaj, ju mund të aplikoni paraprakisht për leje qëndrim në një mision finlandez. 

Ju mund të dorëzoni kërkesën për leje qëndrim në shërbimin finlandez të imigracionit. Për më shumë informacion, ju lutemi vizitoni www.migri.fi.